ពិពណ៌ Human Cost -​ បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក George Nickels

ពិពណ៌ Human Cost -​ បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក George Nickels

GVC បានរៀបចំការតាំងពិពណ៌រូបថតមួយដែលមានឈ្មោះថា «Hunman Cost» [តំណភ្ជាប់ទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍] ដោយសហការណ៍ជាមួយអ្នកថតរូបម្នាក់គឺលោក George Nickels ។ ជាមួយការតាំងពិពណ៌នេះ អ្នកថតរូបនិង GVC សង្ឃឹមថានឹងនាំមកនូវដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាជួញដូរមនុស្ស។ សូមអានអត្ថបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក...
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រារព្ធទិវាជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រារព្ធទិវាជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស

គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សបានទទួលស្គាល់នូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ GVC នៅកម្ពុជា និងបានប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រសរសើរចំពោះការធ្វើការសហការជាមួយស្ថាប័នប្រឆាំងការជួញដូរថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ ការប្រារព្ធពិធីបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ១២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧...