គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សបានទទួលស្គាល់នូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ GVC នៅកម្ពុជា និងបានប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រសរសើរចំពោះការធ្វើការសហការជាមួយស្ថាប័នប្រឆាំងការជួញដូរថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ ការប្រារព្ធពិធីបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ១២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងមានមនុស្សចូលរួមជាង ៥.000 នាក់។

This slideshow requires JavaScript.