ការស្រាវជ្រាវ៖ ទេសន្តប្រវេសន៍ការងារ និងការជួញដូរមនុស្ស។ ការវិភាគផ្នែកច្បាប់

ការស្រាវជ្រាវ៖ ទេសន្តប្រវេសន៍ការងារ និងការជួញដូរមនុស្ស។ ការវិភាគផ្នែកច្បាប់

ទោះបីជានៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ប្រទេសថៃត្រូវបានដំឡើងពីថ្នាក់ទី៣ ទៅថ្នាក់ទី២ នៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានទទួល «កាតលឿង» ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបដោយសារការមិនបានរាយការណ៍ និងមិនបានគ្រប់គ្រងលើសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់ (IUU)...