លិខិតសរសើរជូនអង្គការ GVC នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ

លិខិតសរសើរជូនអង្គការ GVC នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ

អង្គការ GVC បានទទួលលិខិតសរសើរមួយពីអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងការសហការរបស់អង្គការនេះជាមួយខេត្តឧត្តរមានជ័យ និងអាជ្ញាធរក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងខេត្តនេះ។ នៅថ្ងៃដដែល បុគ្គលិកគម្រោង MIGRA ACTION...
ទស្សនវិស័យអនាគរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

ទស្សនវិស័យអនាគរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

តើអ្វីជាទស្សនៈវិស័យសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតរបស់ពលករកម្ពុជា បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះពលករចំណាកស្រុកនៅប្រទេសថៃបានផុតកំណត់ហើយកាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា? តើស្ថានភាពនេះនឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណា? សូមអានអត្ថបទរបស់ Danielle Keeton-Olsen ដែលមានទាំងបទសម្ភាសន៍ជាមួយប្រធានអង្គការ LSCW គឺលោក មុំ សុខចារ...
ថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់ការចុះបញ្ជីពលករទេសន្តប្រវេសន៍ឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃ

ថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់ការចុះបញ្ជីពលករទេសន្តប្រវេសន៍ឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃ

ពលករមិនមានឯកសារ មានពេលវេលារហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ ដើម្បីចុះឈ្មោះនៅប្រទេសថៃ។ បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី ៣0 ខែមិថុនា ពលករដែលធ្វើការខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃ ហើយត្រូវចាប់បាននឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី ៥.000 បាតទៅ ៥0.000 បាត ព្រមទាំងធ្វើការបញ្ជូនចេញ...