តើអ្វីជាទស្សនៈវិស័យសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតរបស់ពលករកម្ពុជា បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះពលករចំណាកស្រុកនៅប្រទេសថៃបានផុតកំណត់ហើយកាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា? តើស្ថានភាពនេះនឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណា? សូមអានអត្ថបទរបស់ Danielle Keeton-Olsen ដែលមានទាំងបទសម្ភាសន៍ជាមួយប្រធានអង្គការ LSCW គឺលោក មុំ សុខចារ Sokchar Mom ផងដែរ។

អានបន្ថែម