ការបោះពុម្ភផ្សាយថ្មីៗរបស់ IOM ដើម្បីកែលម្អការគាំពារ និងជំនួយដល់ទេសន្តរជនងាយរងគ្រោះ

ការបោះពុម្ភផ្សាយថ្មីៗរបស់ IOM ដើម្បីកែលម្អការគាំពារ និងជំនួយដល់ទេសន្តរជនងាយរងគ្រោះ

អង្គការ​​អន្តរជាតិទេ​សន្តរប្រវេសន៍​ (IOM) កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ បាន​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​នូវ​​សំណុំ​ឯកសារ​ថ្មីៗ​ដើម្បី​ជួយ​សម្រួល​ដល់​អ្នក​បង្កើត និង​អ្នក​អនុវត្ត​​គោល​នយោបាយ ជាមួយ​នឹង​​ទិសដៅ​ច្បាស់លាស់​អំពី​របៀប​ផ្ដល់​ជំនួយ និង​ការ​គាំពារ​ដល់​​ទេសន្តរជន​ងាយរងគ្រោះ។...