អំពី​ពួក​យើង

ស្លាកសញ្ញាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តស៊ីវិល Gruppo di Volontariato Civile (GVC)

មានបទពិសោធជាយូរមកហើយ(តាំងពីឆ្នាំ១៩៧១) នៅក្នុងគម្រោងជំនួយអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ និងបានអនុម័តនូវយុទ្ធសាស្ត្រសកម្មភាពជាច្រើន ដូចជាជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជម្លោះ និងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដើម្បីកសាងឡើងវិញ អនាម័យនិងសន្តិសុខស្បៀង។ ពីការអភិវឌ្ឍជនបទទៅការអប់រំ ការការពារសិទិ្ធមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះបំផុត។ នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ GVC មានវត្តមានតាំងពីទសវត្សរ៍ទី ៩០ (កម្ពុជា ឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវ ភីលីពីន ស្រីលង្កា វៀតណាម និងថៃ) ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រនៅតំបន់ជនបទនិងធានានូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស។

Visit the site

ស្លាកសញ្ញាមជ្ឈមណ្ឌលវិបត្តិស្រ្តីកម្ពុជា(CWCC)

ស្លាកសញ្ញាមជ្ឈមណ្ឌលវិបត្តិស្រ្តីកម្ពុជា(CWCC)គឺជាអង្គការឈានមុខគេមួយនៃកម្ពុជា តស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារ យុត្តិធម៌យេនឌ័រ ការលុបបំបាត់គ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនិងកុមារ។ អង្គការ CWCC បានសកម្មក្នុងការប្រឆាំងការជួញដូរ និងបង្កើតគម្រងការធ្វើចំណាកស្រុកដោយសុវត្ថិភាព ស្តីពីការការពារ និងការធ្វើសមាហរណកម្មជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរនិងការកេងប្រវ័ញ្ច។

Visit the site

ស្លាកសញ្ញាអង្គការជំនួយផ្លូវច្បាប់កុមារ និងស្រ្តី (LSCW)

ស្លាកសញ្ញាអង្គការជំនួយផ្លូវច្បាប់កុមារ និងស្រ្តី (LSCW) គឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០២ ដើម្បីកសាងសមត្ថភាពមេធាវី និងបុគ្គលិកអង្គការក្នុងការផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់។ អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ LSCW បានធ្វើការក្នុងវិស័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សហើយបានក្លាយទៅជាអ្នកផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ដោយឥតគិតថ្លៃដល់ស្រ្តីនិងកុមាររងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនិងជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Visit the site

ស្លាកសញ្ញា មូលនិធិជំនួយសិទ្ធិនៅប្រទេសថៃ

ស្លាកសញ្ញា មូលនិធិជំនួយសិទ្ធិនៅប្រទេសថៃ គឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០០៤ ដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពរបស់ពលករចំណាកស្រុកទៅរកសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងជួយសម្រួលដល់សមាហរណកម្មរបស់ពួកគេនៅក្នុងសង្គមថៃ។ សកម្មភាពរបស់វាមានចាប់ពីការផ្តល់ព័ត៌មាននិងជំនួយផ្នែកច្បាប់ដល់កម្មករដែលរងការរំលោភបំពាន។ LPN ក៏មានសេវាកម្មអប់រំសម្រាប់សហគមន៍អន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរ។

Visit the site

វិធីសាស្រ្ត

នៅក្នុងសកម្មភាពរបស់យើងទាំងអស់យើងផ្អែកលើសិទ្ធិនិងវិធីសាស្រ្តសហគមន៍ ការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសហគមន៍កម្ពុជានិនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់យើងទាំងអស់យើងផ្អែកលើសិទ្ធិនិងវិធីសាស្រ្តសហគមន៍ ការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសហគមន៍កម្ពុជានិងថៃ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិនានា។ យើងជឿលើការកំណត់នូវតម្រូវការរបស់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះ និងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពរួមគ្នា។ងថៃ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិនានា។ យើងជឿលើការកំណត់នូវតម្រូវការរបស់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះ និងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពរួមគ្នា។

អន្តរាគមន៍របស់យើងត្រូវបានរៀបចំឡើងផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវ និងបានរៀបចំជាមួយដៃគូក្នុងតំបន់និងអ្នកទទួលផល ដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការរបស់ពួកគេ លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៏ភាពជាម្ចាស់និងនិរន្តរភាព។

ពួកយើងលើកកំពស់ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ប្រជាជន និងសហគមន៍ដែលមានទស្សនៈយែនឌ័រនៅក្នុងដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តសកម្មរបស់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះបំផុតដូចជាស្ត្រីចំណាកស្រុក កុមារនិងអ្នកដែលត្រូវគេបោះបង់ចោល និងការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរដែលជាអ្នកបំពេញកាតព្វកិច្ចនៃសិទ្ធិក្នុងការការពារ ត្រូវបានបន្តស្វែងរក។

ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធមនុស្ស សង្គមនិងសិទ្ធិការងាររបស់ពលករទេសន្តប្រវេសន៍ សកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នគឺជាអ្នកផ្លាស់ប្តូរ ដ៏សំខាន់ដែល GVC និងដៃគូខិតខំពង្រឹង។ យើងលើកកម្ពស់គំនិតផ្តួចផ្តើមតស៊ូមតិនិងអ្នកតស៊ូមតិជាច្រើនដែលជាកត្តាជំរុញដល់សង្គម បរិស្ថាន និងស្ថាប័នដែលជួយឱ្យក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ឆ្លើយតបនិងការការពារដល់តម្រូវការរបស់ជនចំណាកស្រុក។

វិធីសាស្រ្តរបស់យើងរួមមាន:

ស្រាវជ្រាវ តាមដាន និងវាយតម្លៃសកម្មភាពជំរុញការតស៊ូមតិនិងការបង្កើនចំណេះដឹង

ចែករំលែកចំណេះដឹងតាមរយៈមិត្តអប់រំមិត្តរបស់យើង ទូតសុឆន្ទៈសង្គម ក្រុមជួយខ្លួនឯង និងក្រុមសន្សំបា្រក់តាមសហគមន៍

ការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់សមាជិកក្រុមជួយខ្លួនឯង អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងស្ថាប័ននានាដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់ពួកគេលើការធ្វើចំណាកស្រុកដែលមានសុវត្ថិភាព ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងពីការជួញដូរមនុស្ស

យុទ្ធនាការលើកកំពស់ការយល់ដឺងនិងផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថលើការជួញដូរមនុស្សនិងទាសភាពសម័យទំនើបដោយប្រើសិល្បៈ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាទំនើប និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាឧបករណ៍ឈានដល់មនុស្សវ័យក្មេង និងអ្នកមានចំណេះដឹងតិចតួច។

បណ្តាញដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងពលករទេសន្តប្រវេសន៍និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ អង្គការសង្គមស៊ីវិល ស្ថាប័ន អ្នកជំនាញ មតិយោបល់សាធារណជន អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ និងការជំរុញការផ្លាស់ប្តូររវាងកម្រិតផ្សេងៗគ្នា (ពីមូលដ្ឋានរហូតដល់ក្រុមបណ្តាញថ្នាក់ខេត្ត ថ្នាក់ជាតិនិងអាស៊ាន)

សរសរស្តម្ភនៃអន្តរាគមន៍របស់យើងបានពន្យល់ថា:

ការស្រាវជ្រាវ

រាល់អន្តរាគមន៍របស់យើងគឺផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវនិងការវាយតម្លៃមូលដ្ឋាន។ យើងសហការជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យដើម្បីធានានូវភាពមិនលំអៀងអំពីរបកគំហើញ។ ដើម្បីធានាថាគម្រោងរបស់យើងទទួលបានលទ្ធផល យើងតាមដានសកម្មភាពរបស់យើងតាមរយៈការអនុវត្តគម្រោង និងអនុវត្តការវាយតម្លៃចុងក្រោយ។ ការស្រាវជ្រាវនិងសិក្សារបស់យើងគឺនៅលើបណ្ដាញ – ទស្សនាផ្នែក ‘អត្ថបទនិងការស្រាវជ្រាវ‘ នៃគេហទំព័រនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម។

ការកសាងសមត្ថភាព

ការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពគឺជាវគ្គសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីសម្រួលដល់ការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងពង្រីកសមត្ថភាពរបស់អ្នកភូមិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននៅពេលគម្រោងបញ្ចប់។ សមាជិកទាំងអស់នៃ SHGs ត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពរបស់យើងនិងបង្ហាញពីគំនិតនិងការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេ។ ក្នុងអំឡុងពេលគម្រោង MIGRA-SAFE យើងក៏បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រាក់បញ្ញើនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍក្នុងស្រុក និងការធ្វើចំណាកស្រុកជាជម្រើសមួយជំនួសឱ្យភាពចាំបាច់។ អានបន្ថែមអំពីការស្រាវជ្រាវអំពីការគ្រប់គ្រងប្រាក់បញ្ញើនៅកម្ពុជា

មធ្យោបាយទំនាក់ទំនង និងយុទ្ធនាការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ​

យុទ្ធនាការទំនាក់ទំនងរបស់យើងផ្តោតលើរបៀបធ្វើចំណាកស្រុកដោយសុវត្ថិភាពពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសថៃនិងប្រទេសដទៃទៀតដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើចំណាកស្រុកជាមួយប្រទេសកម្ពុជា។ នៅប្រទេសកម្ពុជានិងថៃ យើងផ្តោតលើការផ្តល់អំណាចដល់ជនងាយរងគ្រោះនឹងការជួញដូរមនុស្ស និងការធ្វើចំណាកស្រុកដែលមិនមានសុវត្ថិភាព។ យើងប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវពីអតីតពលករទេសន្តប្រវេសន៍ ហើយផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អ្នកដែលចង់ផ្លាស់ទីលំនៅ យើងផ្តល់ពត៍មានដល់ពួកគេអំពីឯកសារអ្វីខ្លះដែលពួកគេត្រូវការ តើសិទ្ធិរបស់ពួកគេមានអ្វីខ្លះដែលជាពលករទេសន្តប្រវេសន៍ តើអ្វីដែលពួកគេត្រូវត្រៀមរៀបចំមុនចេញដំណើរ និងកន្លែងដែលត្រូវហៅរកជំនួយប្រសិនបើចាំបាច់ ។ យើងក៏អាចជួយគ្រួសាររបស់ពួកគេត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយជួយពួកគេផងដែរ តើពួកគេនឹងរាយការណ៍អំពីពលករទេសន្តប្រវេសន៍បាត់ខ្លួនដែរឬទេ។

យើងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងផ្សេងៗគ្នាដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់យើង ក្នុងអំឡុងពេលគម្រោង MIGRA-SAFE (២០១៣-២០១៦) យើងបានសហការជាមួយអង្គការហ្វារពន្លឺសិល្បៈ និងរៀបចំកម្មវិធីល្ខោននៅលើការធ្វើចំណាកស្រុកនៅក្នុងសហគមន៍ចំនួន ៤៥ ដែលមានមនុស្សចូលរួមជាង ១៨.០០០ នាក់។ អានការស្រាវជ្រាវរបស់យើងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម

ក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តគម្រោង MIGRA-ACTION សហការជាមួយអង្គការ Media One យើងបានជ្រើសរើស និងបណ្ដុះបណ្ដាលយុវវ័យឱ្យក្លាយជាមិត្តអប់រំមិត្ត ចែករំលែកសារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ធ្វើយុទ្ធនាការតាមភូមិ និងយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុដល់មនុស្សជាងមួយលាននាក់នៅកម្ពុជា។

យើងក៏បានលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាជួញដូរមនុស្ស និងទាសភាពសម័យទំនើបក្នុងចំនោមសាធារណជនទូទៅតាមរយៈយុទ្ធនាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ការបោះពុម្ពអត្ថបទសារព័ត៌មាន និងការតស៊ូមតិជាមួយអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយអឺរ៉ុប។

សកម្មភាពតស៊ូមតិ

យើងដំណើរការសកម្មភាពតស៊ូមតិជាច្រើន ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ហើយចូលរួមកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗ នៅថ្នាក់ខេត្ត ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់អាស៊ាន។ សូមអានបន្ថែមអំពីវិធីសាស្រ្តតស៊ូមតិរបស់យើងនៅក្នុងផ្នែកនេះ

ក្រុមជួយខ្លួនឯង និងប្រព័ន្ធបញ្ជូនសហគមន៍

ក្រុមជួយខ្លួនឯង (SHGs) គឺជាកិច្ចប្រជុំដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហគមន៍ជាមួយអតីតជនចំណាកស្រុកគ្រួសារជនចំណាកស្រុក ជនចំណាកស្រុកដែលជាសក្តានុពល ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀត។ SHGs ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ដែលបានជ្រើសរើសនៃតំបន់គោលដៅដើម្បីបង្កើតជាវេទិកាសម្រាប់ការពិភាក្សានិងការចែករំលែកព័ត៌មានរវាងអ្នកភូមិ។ គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែទាំងនេះគឺដើម្បីពង្រឹងការការពារនិងការពារប្រឆាំងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចពលករចំណាកស្រុកនៅថ្នាក់សហគមន៍។ ក្រុមជួយខ្លួនឯងជួយបង្កើតភាពជាសហគមន៍ ការយល់ដឹងជារួមស្តីពីបញ្ហាទេសន្តប្រវេសន៍ដែលមានសុវត្ថិភាព និងបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធ និងបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងរាយការណ៍អំពីករណីជួញដូរ ការពង្រឹងប្រព័ន្ធបង្អែករបស់សហគមន៍។

ទូតសុឆន្ទៈសង្គម

សមាជិកសំខាន់ៗនៃក្រុមជួយខ្លួនឯង ទូតសុឆន្ទៈសង្គម គឺជាអ្នកភូមិដែលបានឆ្លងកាត់ការធ្វើចំណាកស្រុកដែលមិនមានសុវត្ថិភាពតាមវិធីផ្សេងៗគ្នា។ អតីតជនចំណាកស្រុកនិងសមាជិកគ្រួសារដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលគឺជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំ​ SHG ។ តាមរយៈពាក្យសម្តីផ្ទាល់របស់ពួកគេ ពួកគេជូនដំណឹងដល់ពលករទេសន្តប្រវេសន៍អំពីហានិភ័យនៃការធ្វើចំណាកស្រុកមិនប្រក្រតី ផ្តល់យោបល់អំពីការធ្វើចំណាកស្រុកដែលមានសុវត្ថិភាព និងលើកទឹកចិត្តអ្នកភូមិឱ្យរាយការណ៍អំពីករណីកេងប្រវ័ញ្ច។
ស្គាល់អត្តសញ្ញាណស្ត្រីនិងបុរសដ៏អង់អាចទាំងនេះ: អាង, ចាន់, ម៉ប, ធំ, សារ៉ុម –អានសាក្ខីភាពរបស់ពួកគេ

មិត្តអប់រំមិត្ត

យុវជនដែលបានជ្រើសរើសក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការទំនាក់ទំនងរបស់គម្រោង MIGRA-ACTION និងហ្វឹកហាត់ក្នុងជំនាញថតរូបមូលដ្ឋាន ជំនាញកាត់តវីដេអូ និងជំនាញនិទានរឿង។ មកពីខេត្ត ៥ ផ្សេងគ្នា ក្មេងស្រីនិងក្មេងប្រុសទាំងនេះ បានប្រមូលវីដេអូនៅក្នុងសហគមន៍ផ្ទាល់របស់ពួកគេលើប្រធានបទនៃការធ្វើចំណាកស្រុកដោយប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូន និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការធ្វើចំណាកស្រុកដែលមានសុវត្ថិភាពក្នុងចំណោមមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេ។ ខ្សែភាពយន្តរបស់ពួកគេត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុកដែលបានបញ្ជ្រាបទៅកាន់សហគមន៍ច្រើនជាងជនអន្តោរប្រវេសន៍ ក្រុមគ្រួសារ អង្គការសង្គមស៊ីវិល ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយដែលត្រូវបានកំណត់ដោយសកម្មភាពជាក់លាក់នៃគម្រោងរបស់យើង។

Watch a video – មើលវីដេអូ សំភាសន៍ជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកអប់រំមិត្ត។

 

ពត៌មាន
និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗមើលទាំងស្រុង

 

 

ប្រទេសថៃនឹងជួយធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលដល់ពលករចំណាកស្រុកស្របច្បាប់តាមរយះបច្ចេកវិទ្យា។

ប្រទេសថៃនឹងជួយធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលដល់ពលករចំណាកស្រុកស្របច្បាប់តាមរយះបច្ចេកវិទ្យា។

ប្រទេសថៃបាននិងកំពុងប្រើជំនួយបច្ចេកវិទ្យាម្តងទៀតក្នុងការ […] អានបន្ថែម

អ្នកសរសេរប្លុក Faces to Hearts ធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់គម្រោង Migra Action

អ្នកសរសេរប្លុក Faces to Hearts ធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់គម្រោង Migra Action

លោកស្រី Lauren Kana Chan ជាអ្នកសរសេរប្លុកនិងជាអ្នកនិទានរឿងជនជាតិជប៉ុន បានមកទស្សនាគម្រោង Migra Action ... អានបន្ថែម

ប្រទេសថៃបានផ្តល់សច្ចាប័នលើការងាររបស់អង្គការ ពលកម្មអន្តរជាតិក្នុងអនុសញ្ញានេសាទលេខ ១៨៨

ប្រទេសថៃបានផ្តល់សច្ចាប័នលើការងាររបស់អង្គការ ពលកម្មអន្តរជាតិក្នុងអនុសញ្ញានេសាទលេខ ១៨៨

នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា រាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសពីការផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាលេខ ១៨៨ របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) ... អានបន្ថែម

លិខិតសរសើរជូនអង្គការ GVC នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ

លិខិតសរសើរជូនអង្គការ GVC នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ

អង្គការ GVC បានទទួលលិខិតសរសើរមួយពីអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ... អានបន្ថែម