អំពី​ពួក​យើង

ស្លាកសញ្ញាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តស៊ីវិល Gruppo di Volontariato Civile (GVC)

មានបទពិសោធជាយូរមកហើយ(តាំងពីឆ្នាំ១៩៧១) នៅក្នុងគម្រោងជំនួយអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ និងបានអនុម័តនូវយុទ្ធសាស្ត្រសកម្មភាពជាច្រើន ដូចជាជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជម្លោះ និងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដើម្បីកសាងឡើងវិញ អនាម័យនិងសន្តិសុខស្បៀង។ ពីការអភិវឌ្ឍជនបទទៅការអប់រំ ការការពារសិទិ្ធមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះបំផុត។ នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ GVC មានវត្តមានតាំងពីទសវត្សរ៍ទី ៩០ (កម្ពុជា ឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវ ភីលីពីន ស្រីលង្កា វៀតណាម និងថៃ) ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រនៅតំបន់ជនបទនិងធានានូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស។

Visit the site

ស្លាកសញ្ញាមជ្ឈមណ្ឌលវិបត្តិស្រ្តីកម្ពុជា(CWCC)

ស្លាកសញ្ញាមជ្ឈមណ្ឌលវិបត្តិស្រ្តីកម្ពុជា(CWCC)គឺជាអង្គការឈានមុខគេមួយនៃកម្ពុជា តស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារ យុត្តិធម៌យេនឌ័រ ការលុបបំបាត់គ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនិងកុមារ។ អង្គការ CWCC បានសកម្មក្នុងការប្រឆាំងការជួញដូរ និងបង្កើតគម្រងការធ្វើចំណាកស្រុកដោយសុវត្ថិភាព ស្តីពីការការពារ និងការធ្វើសមាហរណកម្មជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរនិងការកេងប្រវ័ញ្ច។

Visit the site

ស្លាកសញ្ញាអង្គការជំនួយផ្លូវច្បាប់កុមារ និងស្រ្តី (LSCW)

ស្លាកសញ្ញាអង្គការជំនួយផ្លូវច្បាប់កុមារ និងស្រ្តី (LSCW) គឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០២ ដើម្បីកសាងសមត្ថភាពមេធាវី និងបុគ្គលិកអង្គការក្នុងការផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់។ អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ LSCW បានធ្វើការក្នុងវិស័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សហើយបានក្លាយទៅជាអ្នកផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ដោយឥតគិតថ្លៃដល់ស្រ្តីនិងកុមាររងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនិងជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Visit the site

ស្លាកសញ្ញា មូលនិធិជំនួយសិទ្ធិនៅប្រទេសថៃ

ស្លាកសញ្ញា មូលនិធិជំនួយសិទ្ធិនៅប្រទេសថៃ គឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០០៤ ដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពរបស់ពលករចំណាកស្រុកទៅរកសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងជួយសម្រួលដល់សមាហរណកម្មរបស់ពួកគេនៅក្នុងសង្គមថៃ។ សកម្មភាពរបស់វាមានចាប់ពីការផ្តល់ព័ត៌មាននិងជំនួយផ្នែកច្បាប់ដល់កម្មករដែលរងការរំលោភបំពាន។ LPN ក៏មានសេវាកម្មអប់រំសម្រាប់សហគមន៍អន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរ។

Visit the site

វិធីសាស្រ្ត

នៅក្នុងសកម្មភាពរបស់យើងទាំងអស់យើងផ្អែកលើសិទ្ធិនិងវិធីសាស្រ្តសហគមន៍ ការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសហគមន៍កម្ពុជានិនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់យើងទាំងអស់យើងផ្អែកលើសិទ្ធិនិងវិធីសាស្រ្តសហគមន៍ ការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសហគមន៍កម្ពុជានិងថៃ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិនានា។ យើងជឿលើការកំណត់នូវតម្រូវការរបស់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះ និងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពរួមគ្នា។ងថៃ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិនានា។ យើងជឿលើការកំណត់នូវតម្រូវការរបស់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះ និងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពរួមគ្នា។

អន្តរាគមន៍របស់យើងត្រូវបានរៀបចំឡើងផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវ និងបានរៀបចំជាមួយដៃគូក្នុងតំបន់និងអ្នកទទួលផល ដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការរបស់ពួកគេ លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៏ភាពជាម្ចាស់និងនិរន្តរភាព។

ពួកយើងលើកកំពស់ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ប្រជាជន និងសហគមន៍ដែលមានទស្សនៈយែនឌ័រនៅក្នុងដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តសកម្មរបស់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះបំផុតដូចជាស្ត្រីចំណាកស្រុក កុមារនិងអ្នកដែលត្រូវគេបោះបង់ចោល និងការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរដែលជាអ្នកបំពេញកាតព្វកិច្ចនៃសិទ្ធិក្នុងការការពារ ត្រូវបានបន្តស្វែងរក។

ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធមនុស្ស សង្គមនិងសិទ្ធិការងាររបស់ពលករទេសន្តប្រវេសន៍ សកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នគឺជាអ្នកផ្លាស់ប្តូរ ដ៏សំខាន់ដែល GVC និងដៃគូខិតខំពង្រឹង។ យើងលើកកម្ពស់គំនិតផ្តួចផ្តើមតស៊ូមតិនិងអ្នកតស៊ូមតិជាច្រើនដែលជាកត្តាជំរុញដល់សង្គម បរិស្ថាន និងស្ថាប័នដែលជួយឱ្យក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ឆ្លើយតបនិងការការពារដល់តម្រូវការរបស់ជនចំណាកស្រុក។

វិធីសាស្រ្តរបស់យើងរួមមាន:

ស្រាវជ្រាវ តាមដាន និងវាយតម្លៃសកម្មភាពជំរុញការតស៊ូមតិនិងការបង្កើនចំណេះដឹង

ចែករំលែកចំណេះដឹងតាមរយៈមិត្តអប់រំមិត្តរបស់យើង ទូតសុឆន្ទៈសង្គម ក្រុមជួយខ្លួនឯង និងក្រុមសន្សំបា្រក់តាមសហគមន៍

ការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់សមាជិកក្រុមជួយខ្លួនឯង អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងស្ថាប័ននានាដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់ពួកគេលើការធ្វើចំណាកស្រុកដែលមានសុវត្ថិភាព ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងពីការជួញដូរមនុស្ស

យុទ្ធនាការលើកកំពស់ការយល់ដឺងនិងផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថលើការជួញដូរមនុស្សនិងទាសភាពសម័យទំនើបដោយប្រើសិល្បៈ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាទំនើប និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាឧបករណ៍ឈានដល់មនុស្សវ័យក្មេង និងអ្នកមានចំណេះដឹងតិចតួច។

បណ្តាញដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងពលករទេសន្តប្រវេសន៍និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ អង្គការសង្គមស៊ីវិល ស្ថាប័ន អ្នកជំនាញ មតិយោបល់សាធារណជន អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ និងការជំរុញការផ្លាស់ប្តូររវាងកម្រិតផ្សេងៗគ្នា (ពីមូលដ្ឋានរហូតដល់ក្រុមបណ្តាញថ្នាក់ខេត្ត ថ្នាក់ជាតិនិងអាស៊ាន)

សរសរស្តម្ភនៃអន្តរាគមន៍របស់យើងបានពន្យល់ថា:

ការស្រាវជ្រាវ

រាល់អន្តរាគមន៍របស់យើងគឺផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវនិងការវាយតម្លៃមូលដ្ឋាន។ យើងសហការជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យដើម្បីធានានូវភាពមិនលំអៀងអំពីរបកគំហើញ។ ដើម្បីធានាថាគម្រោងរបស់យើងទទួលបានលទ្ធផល យើងតាមដានសកម្មភាពរបស់យើងតាមរយៈការអនុវត្តគម្រោង និងអនុវត្តការវាយតម្លៃចុងក្រោយ។ ការស្រាវជ្រាវនិងសិក្សារបស់យើងគឺនៅលើបណ្ដាញ – ទស្សនាផ្នែក ‘អត្ថបទនិងការស្រាវជ្រាវ‘ នៃគេហទំព័រនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម។

ការកសាងសមត្ថភាព

ការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពគឺជាវគ្គសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីសម្រួលដល់ការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងពង្រីកសមត្ថភាពរបស់អ្នកភូមិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននៅពេលគម្រោងបញ្ចប់។ សមាជិកទាំងអស់នៃ SHGs ត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពរបស់យើងនិងបង្ហាញពីគំនិតនិងការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេ។ ក្នុងអំឡុងពេលគម្រោង MIGRA-SAFE យើងក៏បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រាក់បញ្ញើនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍក្នុងស្រុក និងការធ្វើចំណាកស្រុកជាជម្រើសមួយជំនួសឱ្យភាពចាំបាច់។ អានបន្ថែមអំពីការស្រាវជ្រាវអំពីការគ្រប់គ្រងប្រាក់បញ្ញើនៅកម្ពុជា

មធ្យោបាយទំនាក់ទំនង និងយុទ្ធនាការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ​

យុទ្ធនាការទំនាក់ទំនងរបស់យើងផ្តោតលើរបៀបធ្វើចំណាកស្រុកដោយសុវត្ថិភាពពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសថៃនិងប្រទេសដទៃទៀតដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើចំណាកស្រុកជាមួយប្រទេសកម្ពុជា។ នៅប្រទេសកម្ពុជានិងថៃ យើងផ្តោតលើការផ្តល់អំណាចដល់ជនងាយរងគ្រោះនឹងការជួញដូរមនុស្ស និងការធ្វើចំណាកស្រុកដែលមិនមានសុវត្ថិភាព។ យើងប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវពីអតីតពលករទេសន្តប្រវេសន៍ ហើយផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អ្នកដែលចង់ផ្លាស់ទីលំនៅ យើងផ្តល់ពត៍មានដល់ពួកគេអំពីឯកសារអ្វីខ្លះដែលពួកគេត្រូវការ តើសិទ្ធិរបស់ពួកគេមានអ្វីខ្លះដែលជាពលករទេសន្តប្រវេសន៍ តើអ្វីដែលពួកគេត្រូវត្រៀមរៀបចំមុនចេញដំណើរ និងកន្លែងដែលត្រូវហៅរកជំនួយប្រសិនបើចាំបាច់ ។ យើងក៏អាចជួយគ្រួសាររបស់ពួកគេត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយជួយពួកគេផងដែរ តើពួកគេនឹងរាយការណ៍អំពីពលករទេសន្តប្រវេសន៍បាត់ខ្លួនដែរឬទេ។

យើងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងផ្សេងៗគ្នាដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់យើង ក្នុងអំឡុងពេលគម្រោង MIGRA-SAFE (២០១៣-២០១៦) យើងបានសហការជាមួយអង្គការហ្វារពន្លឺសិល្បៈ និងរៀបចំកម្មវិធីល្ខោននៅលើការធ្វើចំណាកស្រុកនៅក្នុងសហគមន៍ចំនួន ៤៥ ដែលមានមនុស្សចូលរួមជាង ១៨.០០០ នាក់។ អានការស្រាវជ្រាវរបស់យើងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម

ក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តគម្រោង MIGRA-ACTION សហការជាមួយអង្គការ Media One យើងបានជ្រើសរើស និងបណ្ដុះបណ្ដាលយុវវ័យឱ្យក្លាយជាមិត្តអប់រំមិត្ត ចែករំលែកសារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ធ្វើយុទ្ធនាការតាមភូមិ និងយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុដល់មនុស្សជាងមួយលាននាក់នៅកម្ពុជា។

យើងក៏បានលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាជួញដូរមនុស្ស និងទាសភាពសម័យទំនើបក្នុងចំនោមសាធារណជនទូទៅតាមរយៈយុទ្ធនាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ការបោះពុម្ពអត្ថបទសារព័ត៌មាន និងការតស៊ូមតិជាមួយអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយអឺរ៉ុប។

សកម្មភាពតស៊ូមតិ

យើងដំណើរការសកម្មភាពតស៊ូមតិជាច្រើន ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ហើយចូលរួមកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗ នៅថ្នាក់ខេត្ត ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់អាស៊ាន។ សូមអានបន្ថែមអំពីវិធីសាស្រ្តតស៊ូមតិរបស់យើងនៅក្នុងផ្នែកនេះ

ក្រុមជួយខ្លួនឯង និងប្រព័ន្ធបញ្ជូនសហគមន៍

ក្រុមជួយខ្លួនឯង (SHGs) គឺជាកិច្ចប្រជុំដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហគមន៍ជាមួយអតីតជនចំណាកស្រុកគ្រួសារជនចំណាកស្រុក ជនចំណាកស្រុកដែលជាសក្តានុពល ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀត។ SHGs ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ដែលបានជ្រើសរើសនៃតំបន់គោលដៅដើម្បីបង្កើតជាវេទិកាសម្រាប់ការពិភាក្សានិងការចែករំលែកព័ត៌មានរវាងអ្នកភូមិ។ គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែទាំងនេះគឺដើម្បីពង្រឹងការការពារនិងការពារប្រឆាំងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចពលករចំណាកស្រុកនៅថ្នាក់សហគមន៍។ ក្រុមជួយខ្លួនឯងជួយបង្កើតភាពជាសហគមន៍ ការយល់ដឹងជារួមស្តីពីបញ្ហាទេសន្តប្រវេសន៍ដែលមានសុវត្ថិភាព និងបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធ និងបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងរាយការណ៍អំពីករណីជួញដូរ ការពង្រឹងប្រព័ន្ធបង្អែករបស់សហគមន៍។

ទូតសុឆន្ទៈសង្គម

សមាជិកសំខាន់ៗនៃក្រុមជួយខ្លួនឯង ទូតសុឆន្ទៈសង្គម គឺជាអ្នកភូមិដែលបានឆ្លងកាត់ការធ្វើចំណាកស្រុកដែលមិនមានសុវត្ថិភាពតាមវិធីផ្សេងៗគ្នា។ អតីតជនចំណាកស្រុកនិងសមាជិកគ្រួសារដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលគឺជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំ​ SHG ។ តាមរយៈពាក្យសម្តីផ្ទាល់របស់ពួកគេ ពួកគេជូនដំណឹងដល់ពលករទេសន្តប្រវេសន៍អំពីហានិភ័យនៃការធ្វើចំណាកស្រុកមិនប្រក្រតី ផ្តល់យោបល់អំពីការធ្វើចំណាកស្រុកដែលមានសុវត្ថិភាព និងលើកទឹកចិត្តអ្នកភូមិឱ្យរាយការណ៍អំពីករណីកេងប្រវ័ញ្ច។
ស្គាល់អត្តសញ្ញាណស្ត្រីនិងបុរសដ៏អង់អាចទាំងនេះ: អាង, ចាន់, ម៉ប, ធំ, សារ៉ុម –អានសាក្ខីភាពរបស់ពួកគេ

មិត្តអប់រំមិត្ត

យុវជនដែលបានជ្រើសរើសក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការទំនាក់ទំនងរបស់គម្រោង MIGRA-ACTION និងហ្វឹកហាត់ក្នុងជំនាញថតរូបមូលដ្ឋាន ជំនាញកាត់តវីដេអូ និងជំនាញនិទានរឿង។ មកពីខេត្ត ៥ ផ្សេងគ្នា ក្មេងស្រីនិងក្មេងប្រុសទាំងនេះ បានប្រមូលវីដេអូនៅក្នុងសហគមន៍ផ្ទាល់របស់ពួកគេលើប្រធានបទនៃការធ្វើចំណាកស្រុកដោយប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូន និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការធ្វើចំណាកស្រុកដែលមានសុវត្ថិភាពក្នុងចំណោមមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេ។ ខ្សែភាពយន្តរបស់ពួកគេត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុកដែលបានបញ្ជ្រាបទៅកាន់សហគមន៍ច្រើនជាងជនអន្តោរប្រវេសន៍ ក្រុមគ្រួសារ អង្គការសង្គមស៊ីវិល ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយដែលត្រូវបានកំណត់ដោយសកម្មភាពជាក់លាក់នៃគម្រោងរបស់យើង។

Watch a video – មើលវីដេអូ សំភាសន៍ជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកអប់រំមិត្ត។

 

ពត៌មាន
និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗមើលទាំងស្រុង

 

 

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការធ្វើចំណាកស្រុក និងសុខភាពសាធារណៈ គឺជាចំណុច គន្លឹះក្នុងការកំណត់បញ្ហា នៃពេលវេលារបស់យើង។

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការធ្វើចំណាកស្រុក និងសុខភាពសាធារណៈ គឺជាចំណុច គន្លឹះក្នុងការកំណត់បញ្ហា នៃពេលវេលារបស់យើង។

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទទួលខុសត្រូវតិចតួចបំផុតចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទូទាំងពិភពលោក ... អានបន្ថែម

ជំនួយស្ម័គ្រចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្រសហគមន៍ដែលត្រូវការជំនួយ

ជំនួយស្ម័គ្រចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្រសហគមន៍ដែលត្រូវការជំនួយ

កូវីដ -១៩ បង្កើតបានជាការគំរាមកំហែងថ្មីមួយដែលធ្វើឱ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សន្តិសុខស្បៀង ... អានបន្ថែម

ប្រទេសថៃនឹងជួយធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលដល់ពលករចំណាកស្រុកស្របច្បាប់តាមរយះបច្ចេកវិទ្យា។

ប្រទេសថៃនឹងជួយធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលដល់ពលករចំណាកស្រុកស្របច្បាប់តាមរយះបច្ចេកវិទ្យា។

ប្រទេសថៃបាននិងកំពុងប្រើជំនួយបច្ចេកវិទ្យាម្តងទៀតក្នុងការផ្តល់បណ្ណ័អនុញ្ញាតិអោយធ្វើការងារ ... អានបន្ថែម

អ្នកសរសេរប្លុក Faces to Hearts ធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់គម្រោង Migra Action

អ្នកសរសេរប្លុក Faces to Hearts ធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់គម្រោង Migra Action

លោកស្រី Lauren Kana Chan ជាអ្នកសរសេរប្លុកនិងជាអ្នកនិទានរឿងជនជាតិជប៉ុន បានមកទស្សនាគម្រោង Migra Action នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។ គាត់បានចូលរួមជាមួយក្រុមជួយខ្លួនឯង និងសហគមន៍ក្នុងតំបន់ ហើយបានចែករំលែកគន្លឹះខ្លះៗក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយក្រុមអប់រំមិត្តវ័យក្មេង (Peer Educators)។ អានបន្ថែម