ភាពងាយនឹងទទួលរងគ្រោះរបស់ពលករចំណាកស្រុកជាស្ត្រី

ភាពងាយនឹងទទួលរងគ្រោះរបស់ពលករចំណាកស្រុកជាស្ត្រី

ក្រមសីលធម៌យេនឌ័រតាមបែបប្រពៃណីរបស់កម្ពុជាបានបង្កើតឱ្យមានភាពខុសគ្នារវាងយេនឌ័រ និងស្ត្រីដែលមិនមានសិទ្ធិអំណាចអស់ជាច្រើនជំនាន់។ បើទោះជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តឱ្យមានច្បាប់ទាក់ទងនឹងយេនឌ័រក៏ដោយ ក៏បទដ្ឋានអភិរក្សនិយមនៅតែមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា។ ជាលទ្ធផល...
ការស្រាវជ្រាវ៖ ទេសន្តប្រវេសន៍ការងារ និងការជួញដូរមនុស្ស។ ការវិភាគផ្នែកច្បាប់

ការស្រាវជ្រាវ៖ ទេសន្តប្រវេសន៍ការងារ និងការជួញដូរមនុស្ស។ ការវិភាគផ្នែកច្បាប់

ទោះបីជានៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ប្រទេសថៃត្រូវបានដំឡើងពីថ្នាក់ទី៣ ទៅថ្នាក់ទី២ នៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានទទួល «កាតលឿង» ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបដោយសារការមិនបានរាយការណ៍ និងមិនបានគ្រប់គ្រងលើសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់ (IUU)...