ទាក់ទងយើង

អង្គការក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តស៊ីវិល GVC

Website: www.gvc-italia.org
Facebook: www.facebook.com/GVConlus
Facebook: https://www.facebook.com/MigraAction/
Email: [email protected]

ប្រទេសអ៊ីតាលី

Email: [email protected]
Phone: +39 051585604

ដៃគូរគម្រោង Mig-Right

ជំនួយផ្លូវច្បាប់សម្រាប់កុមារ និងស្រ្តី

Website: www.lscw.org
Facebook: www.facebook.com/LSCW02/
Email: [email protected]
Phone: +85523 220 626
ទូរស័ព្ទ៖ +855 77 455 516

មូលនិធិបណ្តាញលើកស្ទួយសិទ្ធិពលករ

Website: www.lpnfoundation.org
Facebook: https://www.facebook.com/Labour-Rights-Promotion-Network-371018579290/
Email: [email protected]
Phone: +66 34 434 726 / +66 86 163 1390

គម្រោង សហការឧបត្ថម្ភ
ដោយសហភាពអឺរ៉ុប

ដៃគូរគម្រោង Migra Action

អង្គការកម្ពុជា ដើម្បីជួយស្រ្តីមានវិបត្តិ

Website: www.cwcc.org.kh
Facebook: www.facebook.com/CambodianWomensCrisisCentercwcc
Email: [email protected]
Phone: +855 23 997 967

ជំនួយផ្លូវច្បាប់សម្រាប់កុមារ និងស្រ្តី

Website: www.lscw.org/
Facebook: www.facebook.com/LSCW02/
Email: [email protected]
Phone: +855 23 220 626
ទូរស័ព្ទ៖ +855 77 455 516

យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយដោយ៖

សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដើម្បីការអប់រំ និងអភិវឌ្ឍន៍

Website: http://mediaone.org.kh/en/
Facebook: https://www.facebook.com/mediaonekh
Email: [email protected]
Phone: +855 023 996 828

សហការឧបត្ថម្ភដោយ
សហភាពអឺរ៉ុប