និយមន័យ

ប្រទេសនិងអង្គការនីមួយៗប្រើប្រាស់ពាក្យខុសៗគ្នាដើម្បីពិពណ៌នាអំពីទាសភាពសម័យថ្មី។ សូម្បីតែពាក្យ «ទាសភាព» ខ្លួនឯង និងពាក្យដែលមានអត្ថន័យទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើចំណាកស្រុកនិងសិទ្ធិការងារ ដូចជា ការជួញដូរមនុស្ស ពលកម្មដោយបង្ខំ ទាសភាពបំណុល រៀបការដោយបង្ខំឬដោយលក្ខណៈទាសភាព និងការកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមារជាដើម សុទ្ធតែមានន័យខុសគ្នា។

យើងប្រកាន់យកតាមនិយមន័យរបស់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ។ ការយល់អំពីពាក្យទាំងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការកំណត់និងដោះស្រាយតម្រូវការរបស់សហគមន៍ ការកសាងគោលនយោបាយគាំទ្រ និងវិធីសាស្ត្រសម្រាប់គម្រោងផ្សេងៗ។

ការជួញដូរមនុស្ស

ការជួញដូរមនុស្សត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង The UN Trafficking in Persons Protocol ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងចំណោមកិច្ចព្រមព្រៀង Palermo Protocols ទាំង៣ ដែលបំពេញបន្ថែមលើ អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងប្រទេស (UN Convention Against Transnational Organized Crime) ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះត្រូវបានផ្ដល់សច្ចាប័នដោយ ១៧៣ ប្រទេសហើយ។

ការជួញដូរមនុស្សមាន ៣ដំណាក់កាល៖

  1. ការជ្រើសរើស ការដឹកជញ្ជូន ការផ្ទេរ ការទទួលទុក ឬទទួលយកបុគ្គលណាមួយ
  2. តាមរយៈការគម្រាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់កម្លាំង ឬតាមរូបភាពដទៃទៀតនៃការបង្ខិតបង្ខំ ការចាប់ពង្រត់ ការក្លែងបន្លំ ការបោកប្រាស់ ឬការរំលោភអំណាចឬភាពងាយរបស់គ្រោះរបស់មុខតំណែង ឬការឱ្យឬទទួលនូវទឹកប្រាក់ ឬផលប្រយោជន៍ ដើម្បីទទួលបាននូវការយល់ព្រមរបស់មនុស្សណាម្នាក់ដែលមានអំណាចលើមនុស្សម្នាក់ទៀត។
  3. ជាមួយនឹងចេតនាកេងប្រវ័ញ្ចរបស់បុគ្គលណាមួយតាមរយៈ៖ អំពើពេស្យាចារលើជនដទៃ ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខិតបង្ខំ ទាសភាព (ឬអំពើស្រដៀងគ្នា) ការធ្វើឱ្យអ្នកណាម្នាក់ជាខ្ញុំកញ្ជះ និងការដកហូតសរីរាង្គណាមួយ។

ការជ្រើសរើស ការដឹកជញ្ជូន ការផ្ទេរ ការទទួលទុក ឬទទួលយកកុមារដើម្បីគោលបំណងកេងប្រវ័ញ្ចត្រូវចាត់ទុកថា «ការជួញដូរមនុស្ស» បើទោះជាសកម្មភាពទាំងនេះមិនជាប់ទាក់ទងនឹងការគម្រាមកំហែង ការប្រើប្រាស់កម្លាំង ឬការបង្ខិតបង្ខំក៏ដោយ។

ពលកម្មដោយបង្ខំ

ពលកម្មដោយបង្ខំ ត្រូវបានគេឱ្យនិយមន័យនៅក្នុងអនុសញ្ញារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) ស្ដីពីពលកម្មដោយបង្ខំ ឆ្នាំ ១៩៣០ (លេខ ២៩) ថា «រាល់ការងារឬសេវាកម្មទាំងអស់ដែលទាមទារពីបុគ្គលណាម្នាក់ក្រោមការគម្រាមកំហែងនៃការពិន័យហើយដែលបុគ្គលនោះមិនបានផ្ដល់ជូនដោយស្ម័គ្រចិត្តខ្លួនឯង»។ និយមន័យនេះមិនបានរាប់បញ្ចូលសេវាកម្មកាតព្វកិច្ចយោធា កាតព្វកិច្ចធម្មតារបស់ជនស៊ីវិល ការពិន័យរបស់តុលាការដែលធ្វើឡើងក្នុងករណីបន្ទាន់ និងសេវាកម្មតូចៗរបស់សហគមន៍ឡើយ។

ទាសភាពនិងអំពើស្រដៀងនឹងទាសភាព

ពាក្យ «ទាសភាព» ត្រូវបានគេឱ្យនិយមន័យក្នុងអនុសញ្ញាស្ដីពីទាសភាពឆ្នាំ ១៩២៦ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា «អនុសញ្ញាប្រឆាំងការជួញដូរទាសករនិងទាសភាព» ថាជា ឋានៈឬស្ថានភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលអំណាចណាមួយឬអំណាចទាំងអស់ជាប់នឹងសិទ្ធិនៃកម្មសិទ្ធិត្រូវបានអនុវត្តលើ។

នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៥៣ អនុសញ្ញាស្ដីពីទាសភាព ត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដោយសេចក្ដីពង្រាងមួយដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មបន្ថែមនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៥៦ នៅក្នុងអនុសញ្ញាបន្ថែមស្ដីពីការលុបបំបាត់ទាសភាព។ អនុសញ្ញានេះបានឱ្យនិយមន័យពាក្យថា «អំពើស្រដៀងនឹងទាសភាព» ដោយរួមមាន៖ ទាសភាពបំណុល, រៀបការដោយបង្ខំឬដោយលក្ខណៈទាសភាព ការជួញដូរនិងកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមារ (រួមទាំងជម្លោះប្រដាប់អាវុធ) ខ្ញុំបម្រើ និងទាសភាពតវង្សត្រកូល។

អនុសញ្ញាស្ដីពីទាសភាពពីឆ្នាំ ១៩២៦ ក៏បានអំពាវនាវឱ្យមានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការជួញដូរទាសករ រួមទាំងការលុបបំបាត់ទាសភាពបន្តិចម្ដងៗនិងការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនូវទាសភាពគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់។

ទាសភាពបំណុល

អនុសញ្ញាបន្ថែមស្ដីពីការលុបបំបាត់ទាសភាពឆ្នាំ ១៩៥៦ (មាត្រា១ ក) បានឱ្យនិយមន័យពាក្យ «ទាសភាពបំណុល» ថា «ឋានៈ ឬស្ថានភាពដែលកើតឡើងពីការធានារបស់កូនបំណុលអំពីការផ្ដល់ជូននូវការបម្រើដោយខ្លួនឯង ឬដោយមនុស្សស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន ដើម្បីសុវត្ថិភាពបំណុល ប្រសិនបើតម្លៃរបស់សេវាកម្មទាំងនោះត្រូវបានវាយតម្លៃហើយឃើញថាពុំអាចទូទាត់បំណុលរួច ឬរយៈពេលបំណុលនិងប្រភេទនៃសេវាកម្មពុំត្រូវបានកំណត់និងឱ្យនិយមន័យច្បាស់លាស់»។ ទាសភាពបំណុលគឺសំដៅលើស្ថានភាពមួយដែលមនុស្សម្នាក់ទទួលស្គាល់ថាការងារដែលខ្លួនធ្វើគឺជាវិធីសងបំណុលដែលខ្លួនជំពាក់។

រៀបការដោយបង្ខំឬដោយលក្ខណៈទាសភាព

ការរៀបការដោយបង្ខំ ឬរៀបការមុនវ័យគ្រប់ការគឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដែលប៉ះពាល់ដល់យេនឌ័រទាំងពីរ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ករណីភាគច្រើន ក្មេងស្រី កុមារី និងស្ត្រី គឺជាជនរងគ្រោះធំជាងគេ។ អនុសញ្ញាស្ដីពីទាសភាព ឆ្នាំ ១៩៥៦ បានឱ្យនិយមន័យចំពោះអំពើខាងក្រោមថាជាការរៀបការដោយបង្ខំ។

  • ស្ត្រីរូបនោះគ្មានសិទ្ធិបដិសេធ ហើយត្រូវបានគេសន្យា ឬផ្ដល់ឱ្យនូវការទូទាត់ជាប្រាក់ ឬជាសម្ភារៈដល់ឪពុកម្ដាយ អាណាព្យាបាល គ្រួសារឬមនុស្សណាឬក្រុមណាមួយ ឬ
  • បុរសជាប្ដី គ្រួសាររបស់គាត់ ឬសាច់ញាតិ មានសិទ្ធិក្នុងការផ្ទេរស្ត្រីនោះទៅកាន់មនុស្សដទៃទៀតដែលអាចគិតជាតម្លៃបាន ឬ
  • នៅពេលដែលប្ដីស្លាប់ ស្ត្រីនោះអាចប្រឈមនឹងការគ្រប់គ្រងបន្ដដោយមនុស្សម្នាក់ទៀត។

និយមន័យនេះត្រូវបានកែប្រែបន្ថែមនៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៦ ដោយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានធ្វើការកត់សម្គាល់ឃើញថា «ការរៀបការដោយបង្ខំគឺជាការរៀបការដែលខ្វះសេរីភាពនិងការព្រមព្រៀងយ៉ាងហោចណាស់ពីភាគីមួយ»។ ដូច្នេះ ការរៀបការដោយបង្ខំសំដៅលើស្ថានភាពណាមួយដែលការរៀបការកើតឡើងដោយគ្មានសេរីភាពនិងការព្រមព្រៀងត្រឹមត្រូវពីភាគីណាមួយនៃភាគីទាំងពីរ ដោយមិនគិតពីអាយុ ហើយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការឈឺចាប់ផ្លូវកាយនិងផ្លូវអារម្មណ៍, ដូចដែលបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងអនុសាសន៍រួមលេខ ៣១ នៃគណៈកម្មាធិការស្ដីពីការលុបបំបាត់ការរើសអើងចំពោះស្ត្រី

ការរៀបការមុនវ័យគ្រប់ការ, ជាពិសេសគឺការរៀបការរបស់កុមារដែលមានអាយុតិចជាង ១៦ ឆ្នាំ, គឺទាក់ទងនឹងការរៀបការដោយបង្ខំដោយសារអនីតិជនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមិនអាចផ្ដល់នូវការយល់ព្រមត្រឹមត្រូវបានឡើយ។ សូមកត់សម្គាល់ផងដែរថា ប្រទេសជាច្រើនបានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដែលមានអាយុ ១៦ ឬ ១៧ ឆ្នាំ ដែលចង់រៀបការ ឱ្យរៀបការបានដោយមានការយល់ព្រមពីឪពុកម្ដាយឬតាមការសម្រេចរបស់តុលាការ។

ទម្រង់អាក្រក់បំផុតនៃពលកម្មកុមារ

ដោយយោងទៅលើអនុសញ្ញាពលកម្មអន្តរជាតិ ឆ្នាំ ១៩៩៩ លេខ ១៨២ ស្ដីពីការហាមឃាត់និងវិធានការភ្លាមៗដើម្បីលុបបំបាត់ទម្រង់អាក្រក់បំផុតនៃពលកម្មកុមារ ពាក្យថា «ទម្រង់អាក្រក់បំផុតនៃពលកម្មកុមារ» រួមមាន៖

  • ទាសភាពគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ ឬក៏អំពើស្រដៀងគ្នានឹងទាសភាព ដូចជាការលក់និងចរាចរកុមារ ទាសភាពបំណុល ខ្ញុំបម្រើ និងពលកម្មដោយបង្ខំដោយទម្រង់ណាមួយ រួមមានការប្រើប្រាស់កុមារនៅក្នុងសង្គ្រាម ឬជម្លោះប្រដាប់អាវុធ។
  • គ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលរំលោភបំពានលើផ្លូវភេទកុមារ ដូចជាពេស្យាចារ ភាពយន្តអាសអាភាស ឬការសម្ដែងបែបអាសអាភាស។
  • ការភ្ជាប់កុមារនៅក្នុងសកម្មភាពខុសច្បាប់ ដូចជាការផលិតនិងចរាចរថ្នាំញៀនជាដើម
  • ការងារដែលអាចធ្វើឱ្យខូចសុខភាព ឬប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់កុមារ (ការងារដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការងារដែលមានគ្រោះថ្នាក់)។

 

ពត៌មាន
និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗមើលទាំងស្រុង

 

 

ប្រទេសថៃនឹងជួយធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលដល់ពលករចំណាកស្រុកស្របច្បាប់តាមរយះបច្ចេកវិទ្យា។

ប្រទេសថៃនឹងជួយធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលដល់ពលករចំណាកស្រុកស្របច្បាប់តាមរយះបច្ចេកវិទ្យា។

ប្រទេសថៃបាននិងកំពុងប្រើជំនួយបច្ចេកវិទ្យាម្តងទៀតក្នុងការ […] អានបន្ថែម

អ្នកសរសេរប្លុក Faces to Hearts ធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់គម្រោង Migra Action

អ្នកសរសេរប្លុក Faces to Hearts ធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់គម្រោង Migra Action

លោកស្រី Lauren Kana Chan ជាអ្នកសរសេរប្លុកនិងជាអ្នកនិទានរឿងជនជាតិជប៉ុន បានមកទស្សនាគម្រោង Migra Action ... អានបន្ថែម

ប្រទេសថៃបានផ្តល់សច្ចាប័នលើការងាររបស់អង្គការ ពលកម្មអន្តរជាតិក្នុងអនុសញ្ញានេសាទលេខ ១៨៨

ប្រទេសថៃបានផ្តល់សច្ចាប័នលើការងាររបស់អង្គការ ពលកម្មអន្តរជាតិក្នុងអនុសញ្ញានេសាទលេខ ១៨៨

នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា រាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសពីការផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាលេខ ១៨៨ របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) ... អានបន្ថែម

លិខិតសរសើរជូនអង្គការ GVC នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ

លិខិតសរសើរជូនអង្គការ GVC នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ

អង្គការ GVC បានទទួលលិខិតសរសើរមួយពីអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ... អានបន្ថែម