งานวิจัย: การวัดระดับของความตระหนักรู้ต่อความปลอดภัยในการย้ายถิ่นฐาน

งานวิจัย: การวัดระดับของความตระหนักรู้ต่อความปลอดภัยในการย้ายถิ่นฐาน

เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ผู้ร่วมจัดโครงการ MIGRA-SAFE (GVC, Phare Ponleu Selpak (PPS) และ CWCC ได้วิจัยระดับของความตระหนักรู้ต่อความปลอดภัยของการย้ายถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่เสียมราฐ พระตะบอง และบันเตียเมียนเจย...