เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ผู้ร่วมจัดโครงการ MIGRA-SAFE (GVC, Phare Ponleu Selpak (PPS) และ CWCC ได้วิจัยระดับของความตระหนักรู้ต่อความปลอดภัยของการย้ายถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่เสียมราฐ พระตะบอง และบันเตียเมียนเจย เป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้คือการวัดผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างความตระหนักในกลุ่มผู้ย้ายถิ่นและสังคมของพวกเขาซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดยผู้ร่วมจัดทำโครงการ MIGRA-SAFE

โครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมเพิ่มเติมอีกสองกิจกรรม กิจกรรมหนึ่งได้แก่การเผยแพร่เอกสารข้อมูลผ่านการร่วมประชุมการให้ข้อมูลซึ่งเจ้าพนักงานในพื้นที่และผู้นำชุมชนจัดขึ้น และอีกกิจกรรมหนึ่งได้แก่โรงละครและการแสดงงานศิลปะโดย PPS ในทุกกลุ่มชุมชนเป้าหมาย โดยมีการใช้ศิลปะการแสดงเพื่อสื่อสารเรื่องความปลอดภัยในการย้ายถิ่นฐาน

กิจกรรมทั้งสองนี้จัดขึ้นในชุมชนทั้งหมด 45 ชุมชน โดยแบ่งเป็น 15 ชุมชนต่อหนึ่งจังหวัดเป้าหมาย มีการผลิตและเผยแพร่เอกสารข้อมูล การศึกษาและการสื่อสาร (IEC) มากกว่า 60,000 ฉบับ ซึ่งรวมถึงปฏิทินที่มีข้อมูลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย ภาพโปสเตอร์ตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ เสื้อยืด หมวก และสติ๊กเกอร์ที่มีเนื้อหาเรื่องสายด่วนที่ให้ความช่วยเหลือ และข้อความที่ชี้ชวนให้ผู้ย้ายถิ่นได้ย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัย

Rอ่านผลลัพธ์ของผลสำรวจหลังจากจบกิจกรรม

รูปภาพการแสดง Phare Ponleu Selpak: