เมื่อเดินทางไปตามชนบทของกัมพูชามักจะมีเรื่องราวรูปแบบคล้าย ๆ กันปรากฏ นั่นก็คือ หมู่บ้านที่คนหายไปครึ่งหนึ่ง มีคนแก่ดูแลเด็กเล็ก ๆ ในระหว่างที่พ่อแม่ย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นเพื่อจุนเจือตนเองและครอบครัวที่บ้าน ทำไมพ่อแม่จึงออกจากบ้าน? ในการย้ายถิ่นฐานจากกัมพูชามาไทยมีรูปแบบใดบ้างเพื่อให้สังเกตเพิ่มเติม?

งานวิจัยชิ้นนี้วิเคราะห์แนวโน้มการย้ายถิ่นฐานของแรงงานกัมพูชามาไทยในช่วงปี 2556 – 2558 ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่แรงงานกัมพูชาย้ายออกจากไทยเป็นจำนวนมากในปี 2557 งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษากลุ่มประชากรที่คัดเลือกมาจากจังหวัด 3 จังหวัดได้แก่ เสียมราฐ บันเตียเมียนเจย และพระตะบอง โดยได้กล่าวพอสังเขปเกี่ยวกับมุมมองทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐานในกัมพูชาและไทย สรุปความท้าทายที่ผู้อพยพได้ประสบ และให้คำแนะนำแก่องค์การไม่แสวงผลกำไรระหว่างประเทศ และองค์การจากภาคประชาสังคม

อ่าน: “Research Paper on The Trends of the Situation of Cambodian Migrant Workers to Thailand (2013 – 2015)”, Theng Chhorvirith

 

ลิงก์ไปยังงานวิจัย