งานวิจัย: การย้ายถิ่นฐานและการโอนเงินระหว่างประเทศ

งานวิจัย: การย้ายถิ่นฐานและการโอนเงินระหว่างประเทศ

การย้ายถิ่นฐานและการโอนเงินระหว่างประเทศซึ่งทำให้เห็นภาพช่องทางการส่งและการบริหารเงินโอนระหว่างประเทศในกัมพูชา: กรณีในสามจังหวัด” ศึกษาพฤติกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศของแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาและผลกระทบของเงินเหล่านี้ต่อสภาพชีวิตของครอบครัวของกลุ่มแรงงาน...