การย้ายถิ่นฐานและการโอนเงินระหว่างประเทศซึ่งทำให้เห็นภาพช่องทางการส่งและการบริหารเงินโอนระหว่างประเทศในกัมพูชา: กรณีในสามจังหวัด” ศึกษาพฤติกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศของแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาและผลกระทบของเงินเหล่านี้ต่อสภาพชีวิตของครอบครัวของกลุ่มแรงงาน ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลโดยตรงที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้รวบรวมมาจากผลสำรวจครัวเรือนที่ย้ายถิ่นฐานจำนวน 5,000 ครัวเรือน ใน 3 จังหวัด คือ บันเตียเมียนเจย เสียมราฐ และพระตะบอง ในเดือนกันยายน ปี 2558 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ MIGRA-SAFE ซึ่งสหภาพยุโรปเป็นผู้ร่วมสนับสนุนทุน

จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในช่วงก่อนและหลังของระยะเวลาของการย้ายถิ่นฐานทำให้งานวิจัยชิ้นนี้สามารถจำลองผลในเชิงบวกที่เกิดขึ้นในทันทีกับสภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือนหลังการย้ายถิ่นฐาน ได้แก่ การตอบสนองความต้องการพื้นฐาน การพัฒนาสภาพบ้าน และความสามารถในการใช้จ่ายเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น ผู้วิจัยพบว่าการย้ายถิ่นฐานอาจสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ดีขึ้นในการยืมและเก็บเงิน ซึ่งเปลี่ยนจากการพึ่งพาผู้ยืมเงินมากเกินไปมาเป็นพึ่งพาธนาคารที่น่าเชื่อถือ ระบบธนาคารเพื่อคนยากไร้ องค์กรอิสระหรือเงินกู้ยืมจากชุมชน รวมถึงการต่ออายุดอกเบี้ยในการออมเงิน

อย่างไรก็ตาม การย้ายถิ่นฐานอาจมีผลเสียต่อการพัฒนาชุมชนเนื่องจากการย้ายถิ่นฐานทำให้แรงงานที่เป็นประโยชน์หายไป ซึ่งทำให้การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและการมีส่วนร่วมในชุมชนลดน้อยลง ส่วนผลกระทบในระยะยาวของการย้ายถิ่นฐานขนาดใหญ่นั้นยังไม่สามารถทำนายได้แน่ชัดแต่มีความกังวลหนึ่งที่ตามมาก็คือความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของสมาชิกในครอบครัวที่ถูกทิ้งอยู่เบื้องหลัง

นักวิจัยสรุปผลการวิจัยว่าการริเริ่มในท้องถิ่น เช่น การพัฒนาระบบการศึกษาที่เน้นการพัฒนาอาชีพและแนวทางใหม่ ๆ การมีส่วนร่วมทางสังคมและเศรษฐกิจในชุนเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นในฐานะที่เป็นกลยุทธ์การพัฒนาเชิงสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพยายามสำหรับเงินทุนในระยะสั้น ๆ และการลงทุนที่ตามมาในการพัฒนาชุมชนเพิ่มเติมพร้อมกับการสร้างโอกาสงานใหม่ ๆ เพื่อคนรุ่นใหม่

อ่านวิจัยฉบับเต็มเรื่อง: “Migration and remittances: mapping the sending and management of remittances in Cambodia: the case of three provinces”

ลิงก์ไปยังงานวิจัย