9 เมษายน 2561

GVC ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการ MIG RIGHT ร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (National Committee for Counter Trafficking: NCCT) เป้าหมายของความร่วมมือครั้งนี้คือการสานต่อความพยายามร่วมกันในการป้องกันการค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์จากแรงงาน เพื่อมุ่งสู่การปกป้องสิทธิของแรงงานชายและหญิงชาวกัมพูชาในประเทศไทย โครงการ MIG RIGHT เป็นโครงการที่สหภาพยุโรปได้ร่วมสนับสนุนเงินทุน โดยมีพันธมิตรผู้ร่วมจัดโครงการคือ LPN และ LSCW