ภายหลังจากได้รับ “ใบเหลือง” จากยุโรปในปี 2558 ในกรณีการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่มีการรายงานและการควบคุม (IUU) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบังคับแรงงานและการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง ในปี 2559 ประเทศไทยได้รับการเลื่อนอันดับในรายงานการค้ามนุษย์ประจำปีของสหรัฐอเมริกาจากระดับเทียร์ 3 มาเป็นเทียร์ 2 แต่ถึงกระนั้นสถานการณ์แรงงานในประเทศไทยยังคงน่ากังวล หากรัฐบาลไทยไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้พยายามจัดการกับเหตุการณ์เหล่านี้อย่างเหมาะสมแล้ว อาจทำให้เกิดการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่รุนแรงได้ แล้วรัฐบาลไทยมีปฏิกิริยาต่อเรื่องนี้ว่าอย่างไร? อ่านเพิ่มเติม

รัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาได้ริเริ่มบทบัญญัติทางกฎหมายหลายประการเพื่อจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ แต่ถึงกระนั้นบทบัญญัติเหล่านี้จำนวนมากได้มุ่งประเด็นไปที่ความปลอดภัยของชาติและการรักษาแรงงานไว้เพื่อเศรษฐกิจไทยเอง มากกว่าการปกป้องสิทธิแรงงาน ซึ่งทำให้กฎหมายและบทบัญญัติเหล่านี้ไร้ประสิทธิภาพที่จะก่อให้เกิดการย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยและป้องกันการค้ามนุษย์ได้ เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทบทวนกฎหมายและบทบัญญัติเรื่องการปราบปรามการค้ามนุษย์และการย้ายถิ่นฐานแรงงานเพื่อให้ทราบช่องว่างและความขัดแย้งกันของข้อกฎหมายและการบังคับใช้

ดังนั้นแนวร่วมโครงการ MIG-RIGHT และศาสตราจารย์เคียวโกะ คุซาคาเบะ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียได้ร่วมกันวิจัยในหัวข้อ “การย้ายถิ่นฐานแรงงานและการค้ามนุษย์ บทวิเคราะห์ทางกฎหมาย บทบัญญัติ และนโยบายในประเทศไทยและกัมพูชา” ซึ่งเป็นงานวิจัยขั้นทุติยภูมิเพื่อศึกษากฎหมาย บทบัญญัติและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐานแรงงานในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา

งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ทราบถึงขอบเขตที่ผู้เกี่ยวข้องแต่ละส่วนคำนึงถึงในการปราบปรามการค้ามนุษย์และก่อให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของชาวกัมพูชาไปยังประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย งานวิจัยชิ้นนี้ทบทวนบทบัญญัติในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการย้ายถิ่นฐานแรงงานในประเทศไทยและประเทศกัมพูชาเป็นหลัก รวมถึงประเมินผลของการนำบทบัญญัติเหล่านี้มาปรับใช้ และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ผู้เกี่ยวข้อง (รัฐบาล, ชุมชนระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคม) ควรคำนึงถึง

งานวิจัยชิ้นนี้พัฒนาขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ MIG-RIGHT ซึ่งสหภาพยุโรปเป็นผู้ร่วมทุน วัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื่อวางรากฐานสำหรับแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐานในอนาคตและเป็นพื้นฐานสำหรับการลงมือปฏิบัติต่อไป

อ่านงานวิจัยฉบับเต็ม: “Labour Migration and Human Trafficking. An analysis of laws, regulations and policies in Thailand and Cambodia”, Prof. Kyoko Kusakabe, Asian Institute of Technology

 

ลิงก์ไปยังงานวิจัย