แรงงานที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมีเวลาในการไปจดทะเบียนในประเทศไทยจนถึงวันเสาร์นี้ โดยหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน ผู้ที่ถูกจับได้ว่าทำงานผิดกฎหมายในประเทศไทยจะถูกปรับระหว่าง 5,000 ถึง 50,000 บาท รวมถึงถูกส่งกลับประเทศและห้ามขอรับใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยอีกเป็นเวลาสองปี

พระราชกำหนดแรงงานต่างด้าวปี พ.ศ. 2560 กำหนดว่านายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานผิดกฎหมายจะมีโทษปรับระหว่าง10,000 ถึง 100,000 บาท ต่อลูกจ้างหนึ่งคน หากนายจ้างกระทำผิดซ้ำจะถูกปรับระหว่าง 50,000 ถึง 200,000 บาทหรือ มีโทษจำคุกหนึ่งปีหรือทั้งจำทั้งปรับและไม่สามารถจ้างแรงงานได้อีกเป็นเวลาสามปี

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระราชกำหนด