GVC ได้รับจดหมายแสดงความขอบคุณจากนายอำเภอประจำอำเภออุดดอร์เมียนเจยที่แสดงความขอบคุณต่อความพยายามและความร่วมมือกับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ในอำเภอในการจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ในจังหวัด ในวันเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่โครงการ MIGRA ACTION ได้รับประกาศนียบัตรแสดงความขอบคุณจากการเป็นสมาชิกที่ปฏิบัติงานและจากการทำงานด้านการย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัยและโครงการด้านการค้ามนุษย์ใน DANGO จังหวัดอุดดอร์เมียนเจย ร่วมกับองค์การด้านการพัฒนาและเครือข่ายองค์กรนอกภาครัฐ