เกี่ยวกับเรา

Gruppo di Volontariato Civile

( (GVC) มีประสบการณ์ ด้านแผนการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศมาอย่างยาวนาน (ตั้งแต่ปี 2514) โดยเลือกใช้กลยุทธ์การทำงานที่ซับซ้อน กล่าวคือ ทั้งด้านความช่วยเหลือมนุษยธรรมแก่กลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและภัยพิบัติธรรมชาติ โดยให้ความช่วยเหลือด้านการก่อสร้างใหม่ สุขอนามัย ความมั่นคงด้านอาหาร และเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทไปจนถึงด้านการศึกษา การปกป้องสิทธิของกลุ่มประชากรที่อ่อนไหวมีความเสี่ยงต่อผลกระทบ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ GVC ได้เริ่มเข้ามาตั้งแต่ช่วงปี 90 (กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, ฟิลิปปินส์, ศรีลังกา, เวียดนาม และ ประเทศไทย) เพื่อต่อสู้กับความยากจนในเขตชนบทและดูแลด้านสิทธิมนุษยชน

เยี่ยมชมเว็บไซต์

Cambodia Women Crisis Center (CWCC)

(CWCC) เป็นองค์กรชั้นนำในกัมพูชาให้ความช่วยเหลือแนะนำด้านสิทธิมนุษยชนของสตรีและเยาวชน ความเท่าเทียมกันทางเพศและการขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบต่อสตรีและเยาวชน CWCC มีบทบาทในโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์และการโยกย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย โดยเน้นไปที่การป้องกัน คุ้มครองดูแล และช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์และการล่วงละเมิดให้สามารถกลับสู่สังคมได้

เยี่ยมชมเว็บไซต์

Legal Support for Children and Women (LSCW)

(LSCW) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรก่อตั้งในปี พ.ศ. 2545 เพื่อสร้างนักกฎหมายและบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย หลายปีที่ผ่านมา LSCW ได้ทำงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์และได้เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านกฎหมายอันดับต้นๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่สตรีและเยาวชนผู้เป็นเหยื่ออาชญากรรมและเหยื่อการค้ามนุษย์ในกัมพูชา

เยี่ยมชมเว็บไซต์

Labour Rights Promotion Network Foundation (LPN)

(LPN) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรในประเทศไทยก่อตั้งเมื่อปี 2557 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของกลุ่มแรงงานที่โยกย้ายถิ่นมาในประเทศไทยและช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับสังคมไทยได้ งานที่ทำมีตั้งแต่การให้ข้อมูล ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงานด้านสิทธิแรงงานและมีช่วยเหลือฉุกเฉิน ทั้งให้ความคุ้มครองเหยื่อผู้ถูกละเมิดสิทธิ LPN ยังมีบริการด้านการศึกษาในชุมชนผู้อพยพย้ายถิ่นในประเทศไทย

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ระเบียบวิธี

ในทุกกิจกรรมเราจะใช้ วิธีดำเนินงานตามหลักสิทธิและชุมชน, ดำเนินงานใกล้ชิดกับทั้งชุมชนกัมพูชาและไทย หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับชุมชนและหน่วยงานต่างชาติ เราเชื่อในการบ่งชี้ความต้องการของประชากรกลุ่มเสี่ยงและร่วมหาแนวทางแก้ไขที่ได้ผลไปด้วยกัน

การดำเนินการของเรามีระเบียบวิธี ตามหลักการวิจัยที่ถูกออกแบบโดยพันธมิตรองค์กรท้องถิ่นและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องให้สะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงซึ่ง สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาจากภายใน ความเป็นเจ้าของและ ความยั่งยืน

เราสนับสนุนการให้อำนาจตัวบุคคลและชุมชนโดยมีคำนึงถึงมุมมองด้านเพศ การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของกลุ่มที่อ่อนไหวเช่น ผู้อพยพสตรี เยาวชนและผู้ที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ยังมีการตรวจสอบความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆในฐานะที่เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการปกป้องสิทธิและการบรรลุเป้าหมายนั้นๆ

เพื่อยกระดับการตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน สังคมและแรงงานของผู้อพยพย้ายถิ่นในระดับบุคคล ผู้มีส่วนร่วมในหน่วยราชการและสถาบันต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ GVC และพันธมิตรใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืน เรายังสนับสนุนการเจรจาของฝ่ายต่าง ๆ ที่มีส่วนได้เสีย และการริเริ่มการสนับสนุน เพื่อเป็นตัวเร่งให้เกิดความร่วมมือกันในสังคม วัฒนธรรมและสถาบัน ในการสร้างกรอบแนวทางตามกฎหมายที่สามารถปกป้องและตอบสนองความต้องการของผู้อพยพย้ายถิ่นได้ดียิ่งขึ้น

ระเบียบวิธีของเรายังรวมถึง:

การวิจัย การติดตาม และประเมินผล เพื่อผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นการส่งเสริมการสนับสนุนและเพิ่มพูนองค์ความรู้

การแบ่งปันข้อมูลและความรู้ระหว่างกลุ่มคนผ่านทาง ผู้ให้ความรู้ของเรา ทูตทางสังคม กลุ่มช่วยเหลือตนเอง และกลุ่มช่วยเหลือในชุมชน

การเพิ่มขีดความสามารถของสมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ภาคประชาสังคม และสถาบันต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในองค์ความรู้ด้านการโยกย้ายถิ่นอย่างปลอดภัยและเพื่อเพิ่มความเข้าใจด้านการค้ามนุษย์และเสริมสร้างระบบการส่งต่อ

แคมเปญการสร้างความตระหนักรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการค้ามนุษย์และการค้าทาสสมัยใหม่โดยใช้ศิลปะ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ และสื่อโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือเข้าถึงคนอายุน้อยและการศึกษาน้อย

การสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการติดต่อระหว่างกลุ่มคนระนาบเดียวกัน (ผู้อพยพย้ายถิ่นและครอบครัว, องค์กรภาคประชาสังคม, สถาบัน, ผู้เชี่ยวชาญ, ความเห็นจากสาธารณะ, ผู้ออกนโยบาย) และช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างกันในกลุ่มระดับต่างๆ (จากรากหญ้าสู่ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ไปจนถึงกลุ่มเครือข่ายในอาเซียน)

หลักการดำเนินการของเราสามารถอธิบายได้ดังนี้:

การวิจัย

การดำเนินการของเราทั้งหมดตั้งอยู่บนการวิจัยและการประเมินขั้นพื้นฐาน เราร่วมมือกับนักวิจัยอิสระเพื่อให้ได้ผลวิจัยที่เป็นกลาง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการของเราจะได้ผลลัพธ์นี้ เราควบคุมดูแลกิจกรรมของเรา ตลอดทั้งนำโครงการไปใช้งานและมีการประเมินโครงการเมื่อจบ งานวิจัยและการศึกษาของเราอยู่ในระบบออนไลน์– ไปที่ส่วน ‘บทความและงานวิจัย’ ของเว็บไซต์นี้เพื่อดูเพิ่มเติม

การพัฒนาศักยภาพ

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นการอบรบความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแบ่งปันข้อมูลได้ง่ายขึ้นและเพิ่มความสามารถของชาวบ้านในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเมื่อโครงการจบลง สมาชิกทั้งหมดของ SHGs จะได้รับเชิญเพื่อเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและนำเสนอความคิดและสิ่งที่พวกเขาเป็นกังวล
ในโครงการ MIGRA-SAFE เราได้จัดการอบรมการจัดการเรื่องเงินส่งกลับประเทศและการเงินระดับพื้นฐาน เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อทำให้เห็นว่าการโยกย้ายถิ่นนั้นเป็นทางเลือกมิใช่สิ่งที่จำเป็นต้องทำ
อ่านเพิ่มเติมงานวิจัยเรื่องการจัดการเงินส่งกลับประเทศในกัมพูชา

การสื่อสารและแคมเปญการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

แคมเปญการสื่อสารของเรามุ่งไปยังการที่จะทำอย่างไรให้เกิดการโยกย้ายถิ่นอย่างปลอดภัยจากกัมพูชาไปประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ที่มีข้อตกลงด้านแรงงานกับกัมพูชา ในกัมพูชาและไทยเราเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้โดยง่ายและการโยกย้ายถิ่นที่ไม่ปลอดภัย เราบอกเล่าเรื่องราวของผู้ย้ายถิ่นในอดีตและเข้าถึงผู้ที่กำลังคิดจะย้ายถิ่น: เราแจ้งให้พวกเขาทราบถึงเอกสารที่ต้องเตรียม สิทธิในฐานะแรงงานโยกย้ายถิ่น สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเดินทางและหมายเลขติดต่อเมื่อต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน เราจะติดต่อครอบครัวของพวกเขาในกัมพูชาและให้ความช่วยเหลือเมื่อได้รับการแจ้งว่ามีผู้อพยพย้ายถิ่นหายตัวไป

เราใช้เครื่องมือหลายประเภทในการสื่อสารให้บรรลุเป้าประสงค์: ในโครงการ MIGRA-SAFE (2556-2559) เราร่วมมือกับ Phare Ponleu Selpak เพื่อจัดละครเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นในชุมชน 45 แห่ง ซึ่งสามารถเข้าถึงคนมากกว่า 18,000 คน อ่านวิจัยของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ในโครงการ MIGRA-ACTION ที่ได้ร่วมมือกับ Media One เราได้รับสมัครและอบรมเยาวชนเพื่อให้พวกเขาเป็นผู้ให้ความรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จัดงานในชุมชนและแคมเปญวิทยุซึ่งสามารถเข้าถึงประชากรกว่าหนึ่งล้านคนในกัมพูชา

เรายังสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์และการค้าทาสสมัยใหม่ต่อสาธารณชน ผ่านแคมเปญสื่อสังคมออนไลน์ สิ่งพิมพ์ บทความ จากการสนับสนุนของผู้มีส่วนออกแบบนโยบายในยุโรป

กิจกรรมสนับสนุน

เราจัดกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามกรอบกฎหมายที่ได้รับการเห็นชอบจากรัฐบาลกัมพูชา และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการในระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับ ASEAN อ่านเพิ่มเติมวิธีการสนับสนุนที่นี่

กลุ่มช่วยเหลือตนเองและระบบการส่งต่อ

กลุ่มช่วยเหลือตนเอง (SHGs) เป็นการประชุมกันในชุมชนที่มีผู้ที่เคยอพยพย้ายถิ่น ครอบครัวของเขาเหล่านั้น ผู้ที่กำลังคิดจะโยกย้ายถิ่น ผู้เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย หน่วยงานราชการท้องถิ่นและผู้แทนหน่วยงานองค์กรภาคสังคม SHGs จัดตั้งในชุมชนที่ได้ถูกเลือกในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนความคิดและข้อมูลระหว่างชาวบ้าน จุดประสงค์ของการประชุมประจำเดือนเพื่อเสริมสร้างการป้องกันและการคุ้มครองจากการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อพยพย้ายถิ่นในระดับชุมชน กลุ่มช่วยเหลือตนเองช่วยให้เกิดความรู้สึกถึงการมีอยู่ของชุมชน สร้างความเข้าใจโดยรวมในการอพยพย้ายถิ่นอย่างปลอดภัยและประเด็นด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการเพิ่มความสามารถในการบ่งชี้และรายงานการค้ามนุษย์ได้เป็นรายกรณี และยังเสริมสร้างระบบส่งต่อกันในชุมชน

ทูตทางสังคม

เป็นสมาชิกสำคัญของกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ทูตทางสังคมเป็นชาวบ้านผู้มีประสบการณ์ในการโยกย้ายถิ่นที่ไม่ปลอดภัยในแบบต่างๆ ผู้อพยพย้ายถิ่นในอดีตและครอบครัวที่อยู่เบื้องหลัง เป็นอาสาสมัครที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวในการประชุม SHG จากคำบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาเรื่องการโยกย้ายถิ่นอย่างผิดกฎหมายจะทำให้ผู้ที่จะอพยพย้ายถิ่นได้ทราบถึงขั้นตอนในการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัยและสนับสนุนให้ชาวบ้านรายงานถึงการล่วงละเมิด
รับรู้เรื่องราวของเหล่าหญิงชายผู้กล้า: Ang, Chan, Morb, Thom, Sarom– อ่านเรื่องเล่าของพวกเขา

ผู้ให้ความรู้

คือกลุ่มเยาวชนที่ถูกรับเลือกในแคมเปญการสื่อสาร MIGRA-ACTION และได้รับการอบรมพื้นฐานด้าน การถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ และทักษะการเล่าเรื่อง โดยมาจากจังหวัดต่าง ๆ 5 แห่ง เยาวชนหญิงชายเหล่านี้เป็นผู้ถ่ายทำภาพและเสียง โดยรวบรวมเนื้อหาจากชุมชุมที่พวกเขาอยู่ เน้นในหัวข้อด้านการโยกย้ายถิ่น โดยใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นอย่างปลอดภัยไปให้ผู้คนรอบตัวเขา ภาพเสียงวิดิโอเหล่านี้ถูกนำเสนอในเพจ Facebook เพื่อให้เข้าถึงชุมชนที่ใหญ่ ๆ มากกว่าเพียงแค่ตัวผู้อพยพย้ายถิ่นและครอบครัว องค์กรภาคประชาสังคม สถาบันต่าง ๆ และผู้กำหนดนโยบาย โดยเป็นผลจากกิจกรรมที่เกิดจากโครงการของเรา

รับชมวีดิโอ  – สัมภาษณ์ทูตสหภาพยุโรปประจำกัมพูชา จัดทำโดยกลุ่มผู้ให้ความรู้

ข่าวสาร
และเหตุการณ์ต่างๆดูทั้งหมด

ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

เมื่อวันที่ 30 มกราคม รัฐบาลไทยประกาศยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ... อ่านเพิ่มเติม

จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC  ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

GVC ... อ่านเพิ่มเติม

โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสของแรงงานชาวกัมพูชาในอนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากครบกำหนดการจดทะเบียนแรงงานในประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 ... อ่านเพิ่มเติม

ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

แรงงานที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมีเวลาในการไปจดทะเบียนในประเทศไทยจนถึงวันเสาร์นี้ โดยหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน ... อ่านเพิ่มเติม