ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

เมื่อวันที่ 30 มกราคม รัฐบาลไทยประกาศยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) ซึ่งทำให้เกิดการผูกพันในข้อบังคับเรื่องมาตรฐานของการทำงานที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมประมง...
จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC  ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

GVC ได้รับจดหมายแสดงความขอบคุณจากนายอำเภอประจำอำเภออุดดอร์เมียนเจยที่แสดงความขอบคุณต่อความพยายามและความร่วมมือกับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ในอำเภอในการจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ในจังหวัด ในวันเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่โครงการ MIGRA ACTION...
โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสของแรงงานชาวกัมพูชาในอนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากครบกำหนดการจดทะเบียนแรงงานในประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา สถานการณ์จะเป็นไปในทิศทางใด อ่านบทความโดย Danielle Keeton-Olsen ซึ่งรวมถึงบทสัมภาษณ์กับนาย Sokchar Mom ผู้อำนวยการจาก LSCW [ไฮเปอร์ลิงก์:...
ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

แรงงานที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมีเวลาในการไปจดทะเบียนในประเทศไทยจนถึงวันเสาร์นี้ โดยหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน ผู้ที่ถูกจับได้ว่าทำงานผิดกฎหมายในประเทศไทยจะถูกปรับระหว่าง 5,000 ถึง 50,000 บาท รวมถึงถูกส่งกลับประเทศและห้ามขอรับใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยอีกเป็นเวลาสองปี...
อาสาสมัครเยาวชนสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำกัมพูชา

อาสาสมัครเยาวชนสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำกัมพูชา

27 มีนาคม 2561 กลุ่มอาสาสมัครได้ฝึกอบรมการถ่ายภาพพื้นฐาน การทำวิดีโอ และการเล่าเรื่อง และขณะนี้ก็ได้ใช้ทักษะเหล่านี้ในการบันทึกเรื่องราวจากผู้ย้ายถิ่นและครอบครัวของคนเหล่านี้...
บันทึกความเข้าใจลงนามแล้ว!

บันทึกความเข้าใจลงนามแล้ว!

9 เมษายน 2561 GVC ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการ MIG RIGHT ร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (National Committee for Counter Trafficking: NCCT)...