การกดขี่แรงงานในอุตสาหกรรมประมง

การกดขี่แรงงานในอุตสาหกรรมประมง

แรงงานย้ายถิ่นในอุตสาหกรรมประมงเป็นกลุ่มที่ไม่ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ ทาส และการบังคับกดขี่แรงงานหรือการทำงานขัดหนี้อันเป็นผลมาจากธรรมชาติของงานที่ทำ ซึ่งอยู่โดดเดี่ยว ห่างไกลจากฝั่งและอันตรายทำให้พวกเขาเหมือนติดกับดักอยู่กลางทะเล...
นายหน้าและบริษัทจัดหางาน

นายหน้าและบริษัทจัดหางาน

วิธีการที่แรงงานชาวกัมพูชาจะย้ายถิ่นฐานมาประกอบอาชีพในประเทศไทยนั้นถูกควบคุมด้วยกฎหมาย ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MoU)โดยได้กำหนดกฎเกณฑ์ในการรับและส่งแรงงานย้ายถิ่น บันทึกความเข้าใจนี้กำหนดให้หน่วยงานจัดหางานเอกชน (PRAs)...
งานวิจัย: การย้ายถิ่นฐานแรงงานและการค้ามนุษย์: บทวิเคราะห์ทางกฎหมาย

งานวิจัย: การย้ายถิ่นฐานแรงงานและการค้ามนุษย์: บทวิเคราะห์ทางกฎหมาย

ภายหลังจากได้รับ “ใบเหลือง” จากยุโรปในปี 2558 ในกรณีการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่มีการรายงานและการควบคุม (IUU) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบังคับแรงงานและการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง ในปี 2559...
งานวิจัย: การย้ายถิ่นฐานและการโอนเงินระหว่างประเทศ

งานวิจัย: การย้ายถิ่นฐานและการโอนเงินระหว่างประเทศ

การย้ายถิ่นฐานและการโอนเงินระหว่างประเทศซึ่งทำให้เห็นภาพช่องทางการส่งและการบริหารเงินโอนระหว่างประเทศในกัมพูชา: กรณีในสามจังหวัด” ศึกษาพฤติกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศของแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาและผลกระทบของเงินเหล่านี้ต่อสภาพชีวิตของครอบครัวของกลุ่มแรงงาน...
งานวิจัย: แนวโน้มการย้ายถิ่นฐานระหว่างกัมพูชาและไทย ระหว่างปีพ.ศ. 2556 – 2558

งานวิจัย: แนวโน้มการย้ายถิ่นฐานระหว่างกัมพูชาและไทย ระหว่างปีพ.ศ. 2556 – 2558

เมื่อเดินทางไปตามชนบทของกัมพูชามักจะมีเรื่องราวรูปแบบคล้าย ๆ กันปรากฏ นั่นก็คือ หมู่บ้านที่คนหายไปครึ่งหนึ่ง มีคนแก่ดูแลเด็กเล็ก ๆ ในระหว่างที่พ่อแม่ย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นเพื่อจุนเจือตนเองและครอบครัวที่บ้าน ทำไมพ่อแม่จึงออกจากบ้าน?...
งานวิจัย: การวัดระดับของความตระหนักรู้ต่อความปลอดภัยในการย้ายถิ่นฐาน

งานวิจัย: การวัดระดับของความตระหนักรู้ต่อความปลอดภัยในการย้ายถิ่นฐาน

เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ผู้ร่วมจัดโครงการ MIGRA-SAFE (GVC, Phare Ponleu Selpak (PPS) และ CWCC ได้วิจัยระดับของความตระหนักรู้ต่อความปลอดภัยของการย้ายถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่เสียมราฐ พระตะบอง และบันเตียเมียนเจย...