ข้อเสนอแนะสำหรับ
แรงงานข้ามชาติ

ในทุก ๆ วัน ชาวกัมพูชาจำนวนมาก ได้ข้ามเขตชายแดนเข้ามายังประเทศไทยเพื่อหางานทำ แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่จะได้รับค่าจ้างและยังมีสิทธิ์ที่จะใช้วันหยุดและเข้าถึงการดูแลสุขภาพ (ผ่านประกันสุขภาพ) และสวัสดิการต่าง ๆ (ผ่านประกันสังคม)

แต่ก็มีบางรายที่โชคอาจไม่ดีนักที่ถูกนายจ้างยึดหนังสือเดินทางไป ไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือถูกบังคับให้ทำงานล่วงเวลาโดยไม่จ่ายค่าแรงเพิ่ม และที่ร้ายไปกว่านั้น บางคนยังถูกกักขังอย่างไร้เหตุผลโดยปราศจากความช่วยเหลือใดๆ

ยิ่งคุณมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณมากเท่าไร คุณก็จะได้มีการเตรียมตัวมากขึ้นก่อนที่จะออกเดินทาง ยิ่งคุณรู้มากเท่าไหร่ ประสบการณ์การทำงานของคุณก็จะดีขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น!

โปรดจำไว้ว่า : ไม่ว่าสถานะปัจจุบันของคุณในประเทศไทยจะเป็นอย่างไร (ไม่ว่าคุณจะมีเอกสารการทำงานหรือไม่) คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับความเคารพและการคุ้มครองสิทธิ์ของคุณในการมีความเป็นอยู่อย่างอิสระจากการถูกคุกคามและการเอาเปรียบ

การเตรียมตัวก่อนเดินทางเข้ามา :

โปรดเตรียมตัวก่อนเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยเตรียมการดังนี้:

เตรียมเอกสารของคุณให้พร้อมและมั่นใจว่าต้องเป็นเอกสารดังนี้ :

เตรียมเอกสารของคุณให้พร้อมและมั่นใจว่าต้องเป็นเอกสารดังนี้ :

 1. หนังสือเดินทาง (สำหรับเอกสารการเดินทาง)
 2. บัตรคนงานต่างชาติกัมพูชา
 3. วีซ่า (ประเภท L – A)
 4. สัญญาจ้างงาน ในประเทศไทยคุณจะต้องยื่นเอกสารอีก 3 ฉบับ
 5. หนังสืออนุญาตทำงาน (หนังสือเดินทางสีน้ำเงิน)
 6. บัตรประกันสุขภาพ
 7. ใบอนุญาตทำงาน

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่สำคัญ

ทำสำเนาเอกสารที่สำคัญทั้งหมดไว้และเก็บไว้กับครอบครัวหรือเพื่อนที่น่าเชื่อถือได้ในกัมพูชา สำรองสำเนาไว้และถ่ายรูปเอกสารของคุณและจัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ ส่วนเอกสารฉบับจริงให้รักษาไว้ให้ดีและไม่ควรให้ไว้แก่นายจ้าง

หาข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้างและชื่อของบริษัท ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ โดยข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ในสัญญาการจ้างงาน มอบให้ไว้แก่ครอบครัวหรือเพื่อนที่คุณไว้ใจที่กัมพูชา

พิมพ์หรือทำสำเนารายชื่อติดต่อที่สำคัญ (เก็บไว้กับครอบครัวของคุณ)

หมั่นติดต่อกับครอบครัวหรือเพื่อนที่ไว้ใจได้ โทรหาพวกเขาเป็นประจำหรือติดต่อพวกเขาผ่านโซเชียลมีเดีย

ตรวจสอบว่ามีค่าใช้จ่ายหรือค่าที่พักใด ๆ ที่จะถูกจ่ายโดยจากนายจ้างหรือ บริษัทจัดหางาน ตรวจสอบว่ามีค่าใช่จ่ายส่วนใดที่คุณจะต้องจ่ายและคำนวณว่าคุณจะจ่ายได้อย่างไร รับข้อมูลทั้งหมดนี้และทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

อ่านเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและทราบถึงภาระหน้าที่ของคุณตามที่แสดงด้านล่าง:

สิทธิ์ของคุณในประเทศไทย

ในฐานะแรงงานข้ามชาติคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองเสมอ (ไม่ว่าคุณจะมีเอกสารการทำงานหรือไม่) คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องทุกข์และขอความคุ้มครอง หากคุณรู้สึกว่านายจ้างของคุณฉ้อฉลหรือปฏิเสธสิทธิ์ใด ๆ ตามที่ระบุด้านล่าง – ให้คุณขอความช่วยเหลือหรือยื่นเรื่องร้องเรียน โดยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในส่วนของเบอร์ติดต่อที่สำคัญเพื่อขอความช่วยเหลือ

ในประเทศไทยคุณมีสิทธิเช่นเดียวกันกับแรงงานสัญชาติไทย คุณยังมีสิทธิ์ได้รับอัตราเงินเดือนเหมือนคนไทยที่ทำงานเหมือนกัน คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าแรงขั้นต่ำตามที่รัฐบาลไทยกำหนด ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด โดยเงินเดือนจะต้องอยู่ระหว่าง 308 ถึง 330 บาทรวมถึงการทำงานล่วงเวลาต่อวัน

สิทธิ์อื่นๆที่ควรรู้:

เอกสารและสัญญา

คุณมีสิทธิ์ที่จะเก็บหนังสือเดินทางและเอกสารการจ้างงานอื่นๆ ไว้กับตัว ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะยึดหรือเก็บรักษาเอกสารของคุณไว้รวมถึงนายจ้างหรือบริษัทจัดหางานของคุณ แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาอาจเก็บคืนเอกสารของคุณได้

คุณจะต้องเซ็นสัญญาจ้างงาน โดยเขียนเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน นายจ้างควรเซ็นและประทับตราในสัญญาและคุณต้องมีสำเนาสัญญาการจ้างงานเก็บไว้ด้วย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างและตัวอย่าง

เวลาทำงาน

เวลาทำงานจะถูกระบุไว้ในสัญญาจ้างงาน กฎหมายแรงงานของไทยระบุว่าคนงานทุกคนสามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมงต่อวันหรือ 6 วันต่อสัปดาห์ เว้นแต่งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่กฎกระทรวงกำหนด ต้องมีเวลาทำงานปกติวันหนึ่งไม่เกิน 7 ชั่วโมงและไม่เกิน 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

นอกจากนี้ตามกฎหมายไทย ระบุให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะพักอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อวันในระหว่างทำงาน โดยเริ่มหลังจาก 5 ชั่วโมงแรกของการทำงาน อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพการทำงานที่หนัก ชาวประมงและคนรับใช้ในบ้านควรพักผ่อนอย่างน้อย 10 ชั่วโมงต่อวัน

ลูกจ้างมีสิทธิ์หยุดได้หนึ่งวันต่อสัปดาห์ หากลูกจ้างตกลงที่จะทำงานในหยุดนี้ ลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าล่วงเวลา

การทำงานล่วงเวลา

การทำงานล่วงเวลาคือทางเลือก ซึ่งตัวลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการทำงานล่วงเวลา โดยเวลาการทำงานสูงสุดคือ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เวลาทำงานทั้งหมด

ของลูกจ้างจะต้องไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน หากตกลงที่จะทำงานนานกว่าปกตินายจ้างจะต้องจ่ายเงินเพิ่มให้ลูกจ้าง:

 • สำหรับการทำงานล่วงเวลาในวันทำงานคุณควรได้รับ 1.5 เท่าของค่าจ้างตามปกติ
 • สำหรับการทำงานล่วงเวลาในช่วงวันหยุดหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ลูกจ้างควรได้รับค่าจ้างปกติ 2 เท่าของค่าแรงขั้นต่ำ

การจ่ายเงินและสลิปเงินเดือน

ลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะได้รับการชำระเงินหนึ่งครั้งต่อเดือนและเป็นเงินสดได้หากลูกจ้างต้องการ รายละเอียดการชำระเงินจะรวมอยู่ในสัญญาการจ้างงาน – โปรดอ่านสัญญาจ้าง หากลูกจ้างต้องการค่าแรงที่มากกว่าปกติลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะเจรจากับนายจ้างได้

ลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเดือนที่ค้างชำระสำหรับงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแม้ว่าลูกจ้างจะถูกจับกุม แม้ว่าลูกจ้างจะลาออกจากงานหรือถูกให้ออกจากงาน ลูกจ้างสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายสำหรับวันลาที่ไม่ได้ใช้ และนายจ้างไม่สามารถระงับค่าจ้างลูกจ้างไม่ว่าในกรณีใด ๆ รวมไปถึงเงินเดือน ลูกจ้างควรได้รับสลิปเงินเดือนซึ่งออกเป็น ‘ใบเสร็จ’ จากนายจ้าง หากเงินถูกโอนไปยังบัญชีธนาคาร ก็ควรจะได้รับการแจ้งเตือนจากธนาคาร

หากไม่ได้รับค่าจ้างบางส่วนของค่าแรงหรือไม่ถูกจ่ายเลย เงินที่ถูกหักเพิ่มโดยที่ไม่ได้ระบุไว้กับนายจ้าง หากลูกจ้างไม่ได้รับสลิปเงินเดือนหรือไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนลูกจ้างมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนได้

แรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนในประเทศกัมพูชาที่กระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมสายอาชีพส่วนภูมิภาค หรือกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมอาชีพ

วันหยุดพักผ่อนประจำปีและวันหยุดราชการ

ลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะได้รับวันหยุด

 • ลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะได้รับวันหยุด 13 วันต่อปี ตามวันหยุดราชการของประเทศไทย หากวันหยุดราชการตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ลูกจ้างมีสิทธิ์หยุดชดเชยในวันทำงานถัดไป หากลูกจ้างมาทำงานในวันหยุดราชการ ลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าจ้างพิเศษ (ดูในหมวดการทำงานล่วงเวลา)
 • ลูกจ้างมีสิทธิ์หยุดพักผ่อนประจำปี 6 วันต่อปี (หากทำงานมาแล้ว 1 ปีติดต่อกัน)
 •  มีสิทธิ์ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง โดยได้รับค่าจ้างไม่เกินปีละ 30 วันทำงาน:
  • หากลาป่วยเป็นเวลา 3 วันทำการขึ้นไป ลูกจ้างจะต้องได้รับใบรับรองแพทย์
  • ลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะได้รับรายได้ระหว่างเจ็บป่วย
  • ลูกจ้างผู้หญิงมีสิทธิ์ได้รับการลาคลอด 98 วันและได้รับค่าจ้าง 50% ของเงินเดือนปกติ ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาลสำหรับลูกจ้างได้รับความคุ้มครอง: 50% โดยนายจ้าง และอีก 50% ได้รับการคุ้มครองจากเงินประกันสังคมของประเทศไทย

การยกเลิกการจ้างงานและการเปลี่ยนนายจ้าง

ลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะได้รับการแจ้งเตือนหากนายจ้างต้องการยกเลิกการจ้างงาน เมื่อวันที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาการจ้างงานของลูกจ้างอย่างไรก็ตามตามกฎหมายปัจจุบันในประเทศไทยที่ บันทึกข้อตกลงระหว่างกัมพูชาและไทยลูกจ้างยังไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้อย่างอิสระ

ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกัมพูชาและไทยลูกจ้างสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ในกรณีต่อไปนี้ ถ้าหาก:

 • นายจ้างเสียชีวิต
 • สัญญาการจ้างงานสิ้นสุดลงหรือบริษัทได้ปิดตัวลง
 • ถูกทำร้ายโดยนายจ้าง (ตัวอย่างเช่น เสรีภาพในการโยกย้ายถูกจำกัด หรือถูกทำร้ายทางกายและจิตใจ)
 • นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (ตัวอย่างเช่น จ่ายเงินเดือนไม่ตรงเวลา ไม่ยอมรับวันลาของลูกจ้าง บังคับให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาโดยไม่จ่ายเงินเพิ่มเป็นต้น)
 • นายจ้างใหม่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับนายจ้างเดิม

ในกรณีต้องการที่จะเปลี่ยนนายจ้างให้ติดต่อ บริษัทจัดหางาน:

ในการเปลี่ยนนายจ้างต้องติดต่อ บริษัทจัดหางานในขณะที่นายจ้างใหม่จะต้องลงทะเบียนลูกจ้างที่กรมการจัดหางานภายใน 30 วันหลังจากการยกเลิกงานเดิม ซึ่งจะต้องมีการแจ้งให้ทราบด้วยจากนายจ้างเก่า

สำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่ใช่คนไทย (บัตรสีชมพู) ในการที่จะเปลี่ยนนายจ้าง นายจ้างใหม่จะต้องลงทะเบียนที่กรมการจัดหางานภายใน 15 วันหลังจากการยกเลิกงานเดิมซึ่งได้มีการแจ้งให้ทราบด้วยจากนายจ้างเก่า

ลูกจ้างสามารถเปลี่ยนนายจ้างโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่กรมการจัดหางานของกระทรวงแรงงาน

นายจ้างใหม่จะต้องเสนองานแบบเดียวกันให้กับลูกจ้าง โดยนายจ้างเก่ายังจะต้องลงนามในแบบฟอร์มการโยกย้ายเพื่อเป็นการอนุญาตให้สามารถทำงานกับนายจ้างใหม่ภายใน 7 วัน

เสรีภาพในการเคลื่อนไหว

ลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะเข้า-ออกสถานที่ทำงานได้อย่างเสรี และมีสิทธิ์ที่จะออกไปจากสถานที่ทำงานได้ในช่วงเวลาว่าง นายจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะกักกันลูกจ้าง นายจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะล็อคห้องขังลูกจ้าง แต่ลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะล็อคห้องตัวเองจากทางด้านใน

ข้อควรปฏิบัติของลูกจ้าง

 

ไม่ควรออกจากงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากคุณประสบปัญหาในการทำงานให้พูดคุยกับครอบครัวของคุณหรือเพื่อนที่ไว้ใจได้ พูดคุยกับนายจ้างหรือ บริษัทจัดหางานที่ช่วยเหลือในการหาที่ทำงาน

หากวิธีนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้โปรดติดต่อหน่วยงานรัฐบาลไทยองค์กรเอกชนหรือสถานทูตกัมพูชาในประเทศไทย: ค้นหาหมายเลขติดต่อได้ที่นี่

รายงานการลา

หากต้องการที่จะลางาน ลูกจ้างจะต้องแน่ใจว่าได้แจ้งนายจ้างให้ทราบล่วงหน้าแล้ว หากลูกจ้างหายไปจากงานหรือขยายวันออกไปโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า อาจเป็นเหตุทำให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงได้

การแจ้งลาป่วย

หากลูกจ้างเกิดป่วยกะทันหันและทำให้ไม่สามารถไปทำงานได้ จะต้องแจ้งให้นายจ้างทราบโดยเร็วที่สุด และจะเป็นการดีถ้าหากมีหนังสือรับรองจากแพทย์ด้วย โดยเฉพาะกรณีที่ลาป่วยเกิน 3 วันทำการ

ห้ามอยู่เกินกำหนด

ลูกจ้างจะต้องเข้ารายงานตัวทุก 90 วัน ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้ที่สุด โดยกรอกแบบฟอร์มพร้อมที่อยู่ปัจจุบัน การดำเนินการนี้ไม่มีค่าบริการ และไม่ควรมีใครเรียกเก็บค่าบริการ

ท่านสามารถค้นหาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้ท่านได้ ตามที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้

 

สำนักงาน

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

กองบังคับการอำนวยการ

507 ซอยสวนพลู, เขตสาธร กรุงเทพฯ

 

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ

(0066) 0 2141 9889

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2

จังหวัดสมุทรปราการ

(0066) 0 134 0841 4

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง3

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ

(0066) 0 2141 9953

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง4

จังหวัดนครราชสีมา

(0066) 0 4421 2997 – 8

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง5

จังหวัดเชียงใหม่

(0066) 0 5312 1323

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6

จังหวัดสงขลา

(0066) 0 74552594

(0066) 0 7455 2592

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน

507 ซอยสวนพลู, เขตสาธร กรุงเทพฯ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง

ซอยสวนพลู, เขตสาธร กรุงเทพฯ

 

 

นอกจากนี้: ตรวจสอบหนังสือเดินทางและตราประทับวีซ่าของท่านและจำไว้ว่าจะครบกำหนดเมื่อใด

หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศไทยเกินกำหนด ท่านจะถูกปรับ 500 บาทต่อวัน หากอยู่เกินกว่า 90 วันท่านจะถูกจับกุมและถูกส่งกลับโดยไม่มีโอกาสกลับมาเป็นเวลา 1 ปี

 

ระยะเวลาที่เกินกำหนด

ระยะเวลาถูกสั่งห้ามไม่ให้กลับเข้าประเทศ

เกินกำหนด 90 วัน

1 ปี

เกินกำหนด 1 ปี

3 ปี

เกินกำหนด 3 ปี

5 ปี

เกินกำหนด 5 ปี

10 ปี

ข่าวสาร
และเหตุการณ์ต่างๆดูทั้งหมด

ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

เมื่อวันที่ 30 มกราคม รัฐบาลไทยประกาศยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ... อ่านเพิ่มเติม

จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

GVC ... อ่านเพิ่มเติม

โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสของแรงงานชาวกัมพูชาในอนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากครบกำหนดการจดทะเบียนแรงงานในประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 ... อ่านเพิ่มเติม

ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

แรงงานที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมีเวลาในการไปจดทะเบียนในประเทศไทยจนถึงวันเสาร์นี้ โดยหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน ... อ่านเพิ่มเติม