การดำเนินการสนับสนุน

การดำเนินการสนับสนุนเป็นส่วนสำคัญในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดของเรา เราติดตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐาน ซึ่งรัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทยได้พัฒนาขึ้น และเราส่งเสริมให้เกิดการนำกฎหมายเหล่านี้ไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายของเราคือการกำจัดช่องว่างระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน ได้แก่ ชาวบ้าน เจ้าพนักงานในพื้นที่ และผู้บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงผู้ออกกฎหมายในระดับชาติและระหว่างประเทศ ในการทำโครงการต่าง ๆ เราได้รวบรวมพยานหลักฐานจากผู้ย้ายถิ่นและครอบครัวของพวกเขาและทำการประเมินและวิจัย ซึ่งจากผลที่ได้และการสังเกตจากงานในชุมชนซึ่งเราได้ร่วมมือกับกลุ่มต่าง ๆ ทำให้เราสามารถรังสรรค์กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชากรในกลุ่มที่เปราะบางและส่งเสริมให้เกิดการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติได้

เราได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการครั้งสำคัญ ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับชาติและอาเซียนซึ่งเป็นผลมาจากกลยุทธ์ที่เรามี ประกอบกับข้อมูลและพยานหลักฐานต่าง ๆ จากผู้ที่เคยย้ายถิ่น เรามีส่วนร่วมในการประชุมระดับสูงหลายครั้งเช่นการประชุมที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์ในระดับชาติและระดับจังหวัด (NCCT และ PCCT) ของกัมพูชา ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะทำงานนายกรัฐมนตรีเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ และคณะทำงานเชิงบูรณาการและอัยการจังหวัดเพื่อการจัดการดูแลกรณีต่าง ๆ อันรวมถึงชาวประมงที่เป็นผู้เสียหายในประเทศไทย

นอกจากนี้เรายังมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในเครือข่ายในพื้นที่ต่าง ๆ ขององค์กรภาคประชาสังคม เช่น เครือข่าย DANGO ซึ่งองค์การนอกภาครัฐและภาคส่วนราชการต่าง ๆ (ในระดับจังหวัด) ได้ทำงานร่วมกันเพื่อนำแนวทางที่ชุมชนเป็นศูนย์กลางมาปรับใช้ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท การดำเนินการสนับสนุนของเราซึ่งเริ่มมาจากโครงการ MIG-RIGHT มีทิศทางสำคัญอย่างหนึ่งในการเน้นความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศต้นทางและปลายทางอันได้แก่ กัมพูชาและไทย ซึ่งด้วยเป้าหมายนี้เองทำให้เราจัดโครงการ International Exchange for Dialogueซึ่งเป็นโครงการการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน โดยจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ในเดือนพฤษภาคม ปี 2018 ที่กรุงเทพมหานคร โครงการที่จัดขึ้นนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างเวทีการพูดคุยที่มีประสิทธิภาพ โดยจะมีการจัดอย่างต่อเนื่องที่กัมพูชาในช่วงกลางปี 2019 และอีกครั้งในประเทศไทย

เราได้เชิญให้คณะกรรมาธิการอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศติดตามการนำเครื่องมือระหว่างประเทศมาใช้เพื่อคุ้มครองแรงงานย้ายถิ่นและป้องกันรวมถึงขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งนี้เพื่อยุติปัญหาแรงงานทาสในยุคปัจจุบันที่มักมาพร้อมกับการย้ายถิ่นฐาน

ท้ายที่สุดนี้ กลยุทธ์ของเราให้ความสำคัญกับการให้ความรู้และการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้เชี่ยวชาญที่แสดงความเห็นอย่างสาธารณะและผู้ออกกฎหมายในระดับต่าง ๆ ในประเด็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ย้ายถิ่นซึ่งถูกละเมิด โดยเราได้ให้คำแนะนำและแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ

Labour Migration and Human Trafficking Conference Agenda

ดาวน์โหลดเอกสาร

Pres. Harkins

ดาวน์โหลดเอกสาร

Pres. Patima

ดาวน์โหลดเอกสาร

Mig-Right Conference Concept Note

ดาวน์โหลดเอกสาร

Pres. Romanelli

ดาวน์โหลดเอกสาร

Prof. Kyoko

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสาร
และเหตุการณ์ต่างๆดูทั้งหมด

ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

เมื่อวันที่ 30 มกราคม รัฐบาลไทยประกาศยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ... อ่านเพิ่มเติม

จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC  ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

GVC ... อ่านเพิ่มเติม

โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสของแรงงานชาวกัมพูชาในอนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากครบกำหนดการจดทะเบียนแรงงานในประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 ... อ่านเพิ่มเติม

ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

แรงงานที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมีเวลาในการไปจดทะเบียนในประเทศไทยจนถึงวันเสาร์นี้ โดยหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน ... อ่านเพิ่มเติม