MIG-RIGHT

MIG-RIGHT เป็นโครงการที่สำคัญในด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งดำเนินการในประเทศกัมพูชาและประเทศ โดยเป็นหนึ่งในสามโครงการที่เกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐาน โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างพรมแดนเพื่อคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นชาวกัมพูชาในประเทศไทย เละสนับสนุนหน่วยงานของทั้งสองประเทศ – จากท้องถิ่นสู่ภูมิภาค (อาเซียน) – ด้วยการฝึกอบรมและมีกิจกรรมเครือข่ายเพื่อส่งเสริมนโยบายและกฎระเบียบที่เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับการป้องกันและคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหาย โดยคำนึงถึงมุมมองด้านเพศสภาพด้วย โครงการนี้สร้างขึ้นจากหลักการสำคัญสามข้อ คือ สิทธิ – ความเคารพ – ศักดิ์ศรี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เฉพาะและจำกัด ของกลุ่มเป้าหมายที่เปราะบาง

สิทธิ เพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้ย้ายถิ่น การย้ายถิ่นอย่างปลอดภัยและ ความเสี่ยงของการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ

ความเคารพ เผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมายเพื่อใช้ต่อสู้กับการย้ายถิ่นอย่างผิดปกติ การแสวงประโยชน์จากแรงงานและการค้ามนุษย์และคุ้มครองผู้ย้ายถิ่น การเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในกัมพูชาและไทยในการบังคับใช้กฎหมาย

ศักดิ์ศรี ให้การเคารพและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน เพิ่มความตระหนักรู้ให้แก่สหภาพยุโรปและสมาคมอาเซียนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการใช้แรงงาน เพิ่มขอบเขตอำนาจเพื่อช่วยสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่าง ๆ และองค์กรภาคประชาสังคม

ตามวิธีการของโครงการก่อนหน้านี้ MIG-RIGHT ได้กระตุ้นให้ชุมชนตอบรับผ่านกลุ่มการช่วยเหลือตนเองในหมู่ผู้ย้ายถิ่นและการสรรหาผู้แทนทางสังคม เสริมพลังองค์กรภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังและดำเนินการสนับสนุน และเพิ่มความตระหนักรู้ของสาธารณชนต่อสิทธิต่าง ๆ ของผู้ย้ายถิ่นผ่านแคมเปญ

Download MIG-RIGHT Project Description

Please click here to download MIG-RIGHT Project Description

Download Project Factsheet

Please click here to download project factsheet

Download Project Leaflet EN

Please click here to download Project Leaflet EN

MIG-RIGHT

การส่งเสริมและการสนับสนุนสิทธิของผู้ย้ายถิ่นชาวกัมพูชาในประเทศไทย และป้องกันการละเมิดสิทธิและการค้ามนุษย์ (EIDHR/2016/376-943)

กลุ่มพื้นที่เป้าหมาย

3 จังหวัดในกัมพูชา: เสียมราฐ พระตะบอง และเกาะกง และ 2 จังหวัดในประเทศไทย : จังหวัดตราด และจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้รับผลประโยชน์

โครงการได้มุ่งหวังให้มีผู้รับผลประโยชน์ 750,000 คน, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

  • แรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา ผู้เสียหายหรือผู้ที่มีความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อหารค้ามนุษย์และการแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงาน
  • องค์กรพัฒนาเอกชนกัมพูชาและไทย องค์กรภาคประชาสังคม ตัวแทนนายจ้างของไทย และโรงเรียน
  • เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นและระดับชาติของสองประเทศเป้าหมาย
  • ประเทศสมาชิกอาเซียน
  • ประชาชนทั่วไปในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาของโครงการ

มกราคม 2017 – ธันวาคม 2019

พันธมิตรโครงการ

GVC Onlus (องค์กรหลัก)
พันธมิตรองค์กร: การสนับสนุนทางกฎหมายสำหรับเด็กและสตรี (กัมพูชา) และมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมสิทธิแรงงาน (ไทย)โครงการนี้ได้รับการพัฒนาโดยการประสานงานกับคณะกรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติ

ผู้บริจาคให้โครงการ:
โครงการดังกล่าวได้รับการร่วมสนับสนุนจากสหภาพยุโรปในตราสารแห่งยุโรปเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

ข่าวสาร
และเหตุการณ์ต่างๆดูทั้งหมด

ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

ไทยยื่นสัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ฉบับที่ 188

เมื่อวันที่ 30 มกราคม รัฐบาลไทยประกาศยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ... อ่านเพิ่มเติม

จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC  ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

จดหมายแสดงความขอบคุณต่อ GVC ในจังหวัดอุดดอร์เมียนเจย

GVC ... อ่านเพิ่มเติม

โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสในอนาคตของกัมพูชา

โอกาสของแรงงานชาวกัมพูชาในอนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากครบกำหนดการจดทะเบียนแรงงานในประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 ... อ่านเพิ่มเติม

ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

ครบกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพ ในประเทศไทย

แรงงานที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมีเวลาในการไปจดทะเบียนในประเทศไทยจนถึงวันเสาร์นี้ โดยหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน ... อ่านเพิ่มเติม